Lycée Marc Bloch de Sérignan

Astuces, Conseils, Idées

Welke Partijen Zitten In De Regering?

Welke Partijen Zitten In De Regering

Kabinet-Rutte IV
Coalitie VVD, D66, CDA, ChristenUnie
Zeteltal TK 34 + 24 + 14 + 5 = 77
Premier Mark Rutte
Beëdiging 10 januari 2022
Voorganger Rutte III
Overzicht kabinetten
Portaal Politiek

/td>

Het kabinet-Rutte IV is sinds 10 januari 2022 het Nederlandse kabinet, Het wordt gevormd door de partijen VVD, D66, CDA en ChristenUnie na de Tweede Kamerverkiezingen van maart 2021 en de daaropvolgende kabinetsformatie, Mark Rutte is de minister-president,

Wie zit er in de regering van Nederland?

Portaal Politiek Portaal Nederland

De regering in Nederland is belast met het bestuur ofwel de uitvoerende macht, De regering wordt gevormd door de Koning en de ministers, zo bepaalt art.42 lid 1 Grondwet. Een vergadering van de voltallige regering (onder leiding van de Koning), ook wel kabinetsraad genoemd, vindt zelden plaats.

 1. De ministers vormen daarentegen tezamen de ministerraad (regering zonder de Koning), voorgezeten door een bij koninklijk besluit (elk besluit van de regering heet koninklijk besluit) benoemde minister-president,
 2. In de relatie tussen Koning en ministers, tussen minister-president en ministers, tussen ministerraad en ministers is van ondergeschiktheid geen sprake.

Een uitzondering hierop vormt de verhouding tussen minister en staatssecretaris,

Wie vormt het kabinet?

De samenstelling en taken van de overheid, regering, het kabinet en parlement in Nederland. Het Nederlandse kabinet bestaat uit alle ministers van de zittende regering, met hun staatssecretarissen, Een kabinet draagt de naam van de regeringsleider, die minister-president wordt genoemd (bijvoorbeeld: kabinet-Rutte), eventueel met een (Romeins) volgnummer (bijvoorbeeld: kabinet-Balkenende I ).

Hoe heten de ministers?

Lijst van Nederlandse ministers

Minister Partij of stroming Departement
J.W. (Johan) Albarda SDAP Waterstaat Waterstaat Waterstaat Financiën a.i.
W. (Wil) Albeda CDA Sociale Zaken
A.H.M. (Augustinus) Albregts KVP zonder Portefeuille (Economische Zaken)
J.G.M. (Hans) Alders PvdA Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Wie staat er aan het hoofd van de regering?

Lees meer Lees minder – Voorste rij v.l.n.r.: Zijlstra, Ollongren, Rutte, koning Willem-Alexander, De Jonge, Schouten en Grapperhaus. Achterste rij v.l.n.r.: Slob, Kaag, Wiebes, Bijleveld, Van Engelshoven, Hoekstra, Van Nieuwenhuizen, Koolmees, Dekker en Bruins. Dit kabinet van VVD, D66, CDA en ChristenUnie kwam na de tot dan langste formatie sinds 1945 tot stand. Zeven maanden na de verkiezingen van 15 maart 2017 stond er een opvolger van het kabinet-Rutte II op het bordes. Voor premier Mark Rutte was het de derde keer dat hij een kabinet leidt. Het kabinet bood op 15 januari 2021 ontslag aan, vanwege de harde conclusies van het parlementair onderzoek kinderopvangtoeslag. Hiermee werd het kabinet, en de leden hiervan, demissionair. Deze demissionaire periode zou 360 dagen duren, een record. » data-bs-content-morelink= » »/id/vkidc8m3p1sz/kabinet_rutte_iii_2017_2022″ »>kabinet-Rutte III stond er een nieuw kabinet op het bordes. Premier Mark Rutte leidt voor de vierde keer een kabinet. De regering bestaat uit de Koning en ministers, terwijl het kabinet bestaat uit ministers en staatssecretarissen. De Koning is het staatshoofd maar in de praktijk heeft hij geen macht. Het kabinet bepaalt in gezamenlijkheid het beleid en alle ministers zijn daarvoor verantwoordelijk. De regering bestaat uit de Koning en de ministers. De ministers en staatssecretarissen, zonder de Koning, worden het kabinet genoemd. Zij zorgen voor het bestuur van ons land. Dat betreft bijvoorbeeld zorg voor veiligheid, onderwijs en het milieu. Om aan deze verantwoordelijkheden te kunnen voldoen heeft de regering bepaalde instrumenten, zoals het heffen van belastingen en het verlenen van subsidies, maar ook het vastleggen van regels in wetten en besluiten en het sluiten van verdragen. De regering is het centrale bestuur van ons land en bestaat uit de koning en de ministers. Omdat de koning onschendbaar is en de ministers verantwoordelijk zijn, wordt het kabinet, de ministers en de staatssecretarissen, in de praktijk ook vaak regering genoemd, bijvoorbeeld de regering-Balkenende. Staatsrechtelijk gezien is dat onjuist. De koning zit dus niet in het kabinet, en staatssecretarissen zitten niet in de regering. Een kabinet komt tot stand na een kabinetsformatie, De ministers maken deel uit van de ministerraad, waarvan de minister-president de voorzitter is. Een kabinet kan vanwege een intern conflict of door een conflict met Tweede Kamer of Eerste Kamer ten val komen. Bij interne conflicten kan worden gedacht aan een meningsverschil tussen ministers over een te nemen maatregel of over een wetsvoorstel dat in behandeling is. Conflicten kunnen ontstaan door de verwerping van een belangrijk wetsvoorstel, door de aanneming van een door het kabinet afgewezen amendement of (dreigende) aanneming van een motie van afkeuring of van wantrouwen, Daarnaast kan een kabinet (mede) als gevolg van Provinciale Statenverkiezingen ten val komen. Na elke Tweede Kamerverkiezing of na de val van een kabinet, begint het proces van de formatie van een nieuw kabinet. Doel van de kabinetsformatie is een kabinet te vormen dat enerzijds kan rekenen op steun van de meerderheid van de Tweede Kamer en anderzijds tot een gezamenlijk beleid kan komen. De Grondwet is vrij bescheiden wat betreft de kabinetsformatie. Slechts de en van de Grondwet spreken over de vorming van een kabinet: ministers en staatssecretarissen worden bij koninklijk besluit benoemd. Er zijn verschillende manieren om een kabinet te typeren. Kan een kabinet rekenen op de steun van een meerderheid van de Tweede Kamer dan spreken we van een meerderheidskabinet. Is dat niet het geval dan wordt het kabinet aangeduid als een minderheidskabinet. De Nederlandse kabinetten zijn in verschillende tijdvakken in te delen. De eerste kabinetten vanaf 1848 waren afwisselend liberaal, gematigd liberaal en conservatief. Thorbecke speelde een grote rol in deze periode; hij leidde drie kabinetten. In 1888 kwam er een eerste confessioneel kabinet en vanaf 1918 domineerden confessionele kabinetten. Het politieke landschap was toen sterk verzuild. Meer over Bent u als journalist of wetenschapper op zoek naar statistische gegevens over personen uit het biografisch archief, bijvoorbeeld gemiddelde leeftijd, ervaring, herkomst, beroep, m/v of zittingsduur? De redactie van PDC kan deze gegevens onder voorwaarden beschikbaar stellen voor wetenschappelijk onderzoek en journalistieke publicaties. Op bovenstaande tekst en gegevens zijn van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

Is de Koning het hoofd van de regering?

Staatsvorm Nederland Nederland is een constitutionele monarchie. Dat betekent dat de positie van de Koning in de Grondwet staat, ook wel constitutie genoemd. In de Grondwet staat dat de Koning samen met de ministers de regering vormt. De Koning is het staatshoofd van het Koninkrijk der Nederlanden. Sinds 30 april 2013 is dit koning Willem-Alexander.

Welke partijen zitten in de regering 2023?

Kabinet-Rutte IV
Coalitie VVD, D66, CDA, ChristenUnie
Zeteltal TK 34 + 24 + 14 + 5 = 77
Premier Mark Rutte
Beëdiging 10 januari 2022
Voorganger Rutte III
Overzicht kabinetten
Portaal Politiek

/td>

Het kabinet-Rutte IV is sinds 10 januari 2022 het Nederlandse kabinet, Het wordt gevormd door de partijen VVD, D66, CDA en ChristenUnie na de Tweede Kamerverkiezingen van maart 2021 en de daaropvolgende kabinetsformatie, Mark Rutte is de minister-president,

Wie zit er in het parlement?

De Staten-Generaal van het Koninkrijk der Nederlanden bestaan uit de Tweede Kamer en de Eerste Kamer (senaat). Het Federaal Parlement van België bestaat uit de Kamer (van volksvertegenwoordigers) en de Senaat.

Wat is de minister?

Minister – Wikipedia Een minister is een persoon die deelneemt aan de van een land en tevens politiek verantwoordelijk is voor een beleidsterrein van dat land. Het woord minister is overgenomen uit het, waar het woord ‘minister’ dienaar betekent. Oorspronkelijk werd het vooral gebruikt om huisdienaren aan te duiden.

In het christelijke Latijn duidde het de dienaren van God aan, oftewel de,, enz. Sinds de werd het woord gebruikt om dienaren, meer bepaald de raadgevers, van de aan te duiden. In de loop van de eeuwen verwierven de ministers langzamerhand meer uitvoerende macht, en zo verkreeg het begrip zijn huidige betekenis.

De ministers zijn onderdeel van de in de,

Hoe rechts is de PVV?

Richting – De politieke richting van de PVV wordt verschillend geduid, maar meestal als rechts-populistisch aangeduid. De PVV zelf noemde, bij de eerste Tweede Kamerverkiezingen waar zij aan meedeed, « nieuw realisme » als haar ideologie en ziet dit als ‘een nieuw en sterker liberalisme, met meer aandacht voor cultuur, traditie en moraal ‘.

De partij wordt geregeld in verband gebracht met rechts-extremisme en racisme, maar distantieert zich hiervan nadrukkelijk. Desondanks hebben media gemeld dat enkele medewerkers van de PVV in het verleden nauwe banden hadden met rechts-extremistische partijen. Ook werkte de PVV nauw samen met partijen als de AfD, Vlaams Belang en het Front National,

Het Parlementair Documentatie Centrum van de Universiteit Leiden beschouwt de PVV als  » populistisch, met zowel conservatieve, liberale, rechtse als linkse standpunten ». In de overige academische literatuur loopt de manier waarop de PVV wordt geduid uiteen van ‘nieuw extreemrechts’, ‘rechts-populistisch’, ‘rechts’, ‘halfslachtig liberaal’, ‘ conservatief-liberaal ‘, ‘nationaal-liberaal’, ‘(gematigd) nationalistisch ‘, ‘populistisch’, ‘nationaal-populistisch’, ‘ fascistisch ‘ of juist niet fascistisch, tot ’emancipator van de lageropgeleiden’. Het Nederlandse politieke landschap in 2012, zoals verbeeld door André Krouwel e.a. voor het Kieskompas. De politicoloog André Krouwel van de Vrije Universiteit heeft voor de Tweede Kamerverkiezingen van 2006, 2010 en 2012 de verschillende partijen op tweedimensionale wijze gepositioneerd: op basis van een sociaaleconomische as (« links/rechts » genaamd) en een meer culturele as (« progressief/conservatief »).

De PVV werd in 2006 als rechts en conservatief gekenmerkt maar schoof in 2010 op naar een middenpositie op de sociaaleconomische as door een combinatie van (uiterst) rechtse en linkse standpunten. Ook in 2012 werd de PVV op een middenpositie op de links/rechts-as gepositioneerd. Media in Nederland duiden de PVV meestal als rechts of rechts-populistisch aan.

Door bekende media buiten Nederland wordt de PVV geregeld geduid als zeer rechts, extreemrechts en/of populistisch en/of anti-islamitisch.

Wat voor soort partij is de VVD?

Volkspartij voor Vrijheid en Democratie
Personen
Partijvoorzitter Eric Wetzels
Partijleider Mark Rutte
Fractieleider in de Tweede Kamer Sophie Hermans
Fractieleider in de Eerste Kamer Annemarie Jorritsma
Delegatieleider in het Europees Parlement Malik Azmani
Zetels
Tweede Kamer 34 / 150
Eerste Kamer 12 / 75
Europees Parlement 5 / 29
Geschiedenis
Opgericht 24 januari 1948
Fusie van Partij van de Vrijheid en Comité ter voorbereiding van een Democratische Volkspartij
Afsplitsing(en) Groep Wilders
Algemene gegevens
Actief in Nederland
Aantal leden 23.818 (1 januari 2023)
Richting Centrumrechts
Ideologie Liberalisme Economisch liberalisme Conservatief liberalisme
Kleuren ​ ​ Oranje en blauw
Jongerenorganisatie JOVD
Wetenschappelijk bureau Teldersstichting
Internationale organisatie LI
Europese fractie Renew Europe
Europese organisatie ALDE
Website vvd.nl
Portaal Politiek Nederland

/td>

De Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) is een Nederlandse politieke partij met een liberale signatuur. De partij maakt onderdeel uit van kabinet-Rutte IV en levert sinds 14 oktober 2010 Mark Rutte als minister-president,

Wat voor partij is D66 links of rechts?

Democraten 66 (afgekort: D66, tot 1985 D’66) is een Nederlandse politieke partij en heeft een sociaal-liberale signatuur.

Wie is de baas van Rutte?

Mark Rutte
2006-heden Politiek leider VVD
2006-2010, 2012, 2017, 2021-2022 Fractievoorzitter in de Tweede Kamer
2010-heden Minister van Algemene Zaken
2010-heden Minister-president

Hoeveel ministers zijn er in de regering?

Kabinet-Balkenende III – Het kabinet Balkenende III had dertien ministeries, waarbij er twee ministers zonder portefeuilles waren:

Ministerie van Algemene Zaken (AZ) Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) Ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ) Ministerie van Defensie (Def) Ministerie van Economische Zaken (EZ) Ministerie van Financiën (Fin) Ministerie van Justitie (Jus) Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) Ministerie van Verkeer en Waterstaat (V&W) Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM)

Minister zonder portefeuille:

Bestuurlijke vernieuwing en Koninkrijksrelaties (onder BZK) Vreemdelingenzaken en Integratie (onder Justitie)

Wie adviseert de regering?

Adviescolleges adviseren de regering over wetten en regels of over het beleid. Zij geven gevraagd en ongevraagd advies aan ministers of de Eerste en Tweede Kamer.

Hoe heet de nieuwe regering?

Formatie – Na de federale verkiezingen van 2019 volgden er verschillende pogingen om de grootste partij van Vlaanderen N-VA en de grootste partij aan Franstalige kant, PS, samen te brengen. Deze pogingen strandden voortdurend op een mislukking. Bij het begin van de uitbraak van het SARS-CoV-2-virus, dat COVID-19 veroorzaakt, in maart 2020 was er nog steeds geen vooruitzicht op een nieuwe regering.

 • Als oplossing werd de regering in lopende zaken Wilmès II omgevormd tot een noodregering met volle bevoegdheden voor zes maanden.
 • Na de eerste besmettingsgolf kwam de politiek overeen om de onderhandelingen voor een nieuwe regering terug op te starten.
 • Een regering met de Waalse socialisten en Vlaams-nationalisten werd bijna mogelijk, maar strandde uiteindelijk toch.

Paul Magnette, voorzitter van de PS, en Bart De Wever, voorzitter van N-VA, hadden wel een akkoord met elkaar en de sp.a, CD&V en cdH, maar konden de liberalen niet overtuigen van hun project. Nadat paars-geel definitief begraven leek, gingen de socialisten, liberalen, groenen en CD&V het engagement aan om samen een akkoord te vormen.

 • Na verkenningsrondes, was het op 23 september mogelijk om officieel de onderhandelingen op te starten.
 • Op 30 september was het regeerakkoord klaar.
 • De regeringsverklaring van 3 oktober 2020 duurde minder dan twintig minuten.
 • Daartoe kwam de Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers voor het eerst bijeen in de zetel van het Europees Parlement in Brussel, waar de afstandsregels in het kader van de coronapandemie gewaarborgd konden worden.

Tijdens de bijeenkomst riep premier Alexander De Croo op tot « herstel van het vertrouwen » en beloofde hij regeringswerk dat « constructief, betrouwbaar en respectvol » zou zijn. De grondwettelijk vereiste motie van vertrouwen kreeg steun van 87 Kamerleden (regeringsfracties en niet-ingeschrevene Emir Kir ), 54 stemden tegen ( N-VA, Vlaams Belang, PVDA, niet-ingeschrevene Jean-Marie Dedecker ) en zeven onthielden zich ( cdH en DéFI ).

Wat is het salaris van de Koning?

Inkomen van 1 miljoen euro en nog wat – Voor zijn koningschap krijgt het staatshoofd wel een vergoeding, en die is niet gering. In de Grondwet is vastgelegd dat Willem-Alexander een jaarlijkse uitkering krijgt. Die uitkering bestaat uit twee delen: een inkomensdeel en een deel dat is bestemd voor uitgaven die samenhangen met het koningschap.

 • Het inkomen van de koning bedraagt dit jaar iets meer dan 1 miljoen euro.
 • Daarbovenop ‘krijgt’ hij tegen de 5,4 miljoen euro om het personeel dat direct voor het Koninklijk Huis werkt te betalen.
 • Ook kan dit gebruikt worden voor kosten voor zaken die direct samenhangen met het koningschap. » Ondanks zijn drukke agenda houdt Willem-Alexander ook nog tijd over voor vrijwilligerswerk.

« De koning heeft onder andere tijdens de coronapandemie vrijwilligerswerk gedaan, samen met koningin Máxima. Hierover zal hij overigens in een van de komende podcastafleveringen wat meer vertellen », verklapt de RVD.

Wie heeft de meeste macht in Nederland?

Politieke instituties – De belangrijkste politieke instituties zijn de Koning, het Kabinet, de Staten Generaal en het Rechtssysteem, Daarnaast zijn er drie Hoge Colleges van Staat die formeel even belangrijk zijn als de Staten-Generaal maar een minder politieke rol hebben.

Het belangrijkste hiervan is de Raad van State, Andere decentrale overheden zijn gemeenten, waterschappen en provincies. Alhoewel niet opgenomen in de grondwet, zijn politieke partijen en de sociale partners verenigd in de Sociaal-Economische Raad ook belangrijke politieke actoren. Nederland heeft geen scheiding der machten in klassieke zin.

Volgens de grondwet delen de Staten-Generaal en de regering (koning en ministerraad) samen de wetgevende macht, Daarnaast moet bij wetgeving advies gevraagd worden aan de Raad van State. De uitvoerende macht ligt bij de regering. De rechterlijke macht is verdeeld over meerdere verschillende soorten rechtbanken.

Heeft de Koning alle macht?

Nederland is een koninkrijk. Dat betekent dat een koning het staatshoofd is of eigenlijk: het ‘onschendbare deel’ van de regering. Het Statuut voor het Koninkrijk bepaalt dat de Kroon van het Koninkrijk wordt gedragen door de erfgenamen van koningin Juliana,

Wie zit er in het parlement?

De Staten-Generaal van het Koninkrijk der Nederlanden bestaan uit de Tweede Kamer en de Eerste Kamer (senaat). Het Federaal Parlement van België bestaat uit de Kamer (van volksvertegenwoordigers) en de Senaat.

Is er al een nieuwe regering in Nederland?

Na de Tweede Kamerverkiezingen van maart 2021 vond een kabinetsformatie plaats in Nederland, In januari 2022 resulteerde dit in het kabinet-Rutte IV, De coalitie werd gevormd door Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD), Democraten 66 (D66), Christen-Democratisch Appèl (CDA) en ChristenUnie (CU), dezelfde partijen als het voorgaande kabinet-Rutte III,

De formatie duurde 299 dagen en was daarmee de langste Nederlandse kabinetsformatie, Aan het begin van de formatie werden notities van de verkenners met onder meer de tekst « positie Omtzigt, functie elders » publiek. VVD-leider en demissionair premier Mark Rutte bleek – na het eerst ontkend te hebben – gesproken te hebben over kritisch CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt,

Dit leidde tot wantrouwen om met Rutte te regeren. Informateur Herman Tjeenk Willink kreeg toen de opdracht om te kijken hoe het vertrouwen hersteld kon worden en hoe een kabinet gevormd kon worden. De daaropvolgende maanden zocht informateur Mariëtte Hamer naar een meerderheidscoalitie uit een combinatie van VVD, D66, CDA, Partij van de Arbeid (PvdA), GroenLinks (GL) en ChristenUnie.

Nog zonder inhoudelijke onderhandelingen werden er tussen deze partijen echter blokkades opgeworpen. Informateur Johan Remkes zocht vervolgens naar een minderheidscoalitie of extraparlementair kabinet, maar ook deze opties werden geblokkeerd. Vanwege de impasse besloot D66 de blokkade tegen een meerderheidscoalitie met de ChristenUnie op te heffen.

Geleid door de informateurs Remkes en Wouter Koolmees onderhandelden vervolgens VVD, CDA, D66 en ChristenUnie. Op 15 december 2021 presenteerden deze partijen een coalitieakkoord, Onder leiding van formateur Rutte werd hierna gezocht naar bewindspersonen, die op 10 januari 2022 beëdigd werden.

Kan de Koning afgezet worden?

Inhoud sopgave van deze pagina: – De koning vervult taken van staatkundige aard, zoals de ondertekening van wetten, het beëdigen van bewindslieden en commissarissen van de koning, en taken van ceremoniële aard, zoals het ontvangen van andere staatshoofden en buitenlandse ambassadeurs en het afleggen van staatsbezoeken.

De koning vormt samen met de ministers de regering. Sinds 1848 staat in de Grondwet dat de koning onschendbaar is, en dat de ministers verantwoordelijk zijn. De koning kan dan ook niet gedwongen worden af te treden naar aanleiding van een politieke handeling; een minister wel. De onschendbaarheid van de koning komt ook tot uiting in het zogenaamde contraseign.

Elke wet die door het parlement is aangenomen, moet niet alleen door de koning, maar ook door een minister zijn ondertekend. De koning verleent zo zijn gezag aan de wet, terwijl aan de andere kant de verantwoordelijkheid van de minister tot uitdrukking komt.

Tussen 1890 en 2013, na het overlijden van koning Willem III, zaten vrouwen (koninginnen) op de troon. Desalniettemin sprak ook toen de Grondwet over de koning. Er was een wet uit 1891 die regelde dat in wetten, ambtstitels etc. het woord koningin mocht worden gebruikt in plaats van koning. Formeel benoemt de koning de ministers en staatssecretarissen, maar net als bij alles wat de koning in functie doet, geldt hierbij de,

Het besluit over de benoemingen wordt dan ook meeondertekend door een minister (de minister-president) en hij legt daarvoor verantwoording af aan het parlement. De beëdiging van nieuwe ministers en staatssecretarissen gebeurt wel in handen van de koning.

 1. De koning(in) speelde tot 2012 een belangrijke, formele rol bij de vorming van een nieuw kabinet, omdat hij de kabinetsformateur (of een informateur) aanwees.
 2. Daarbij ging de koning(in) af op adviezen van vaste adviseurs en van politici.
 3. De koning(in) kon wel enige invloed op de formatie hebben door de formulering van de (in)formatieopdracht en de keuze van de (in)formateur,

Dit kwam echter alleen voor als er geen duidelijke voorkeur voor een bepaalde coalitie bestond en de politici erg verdeeld waren. Door een wijziging van het reglement van orde van de Tweede Kamer heeft die Kamer vanaf 2012 zelf de formatie en de aanwijzing van een (in)formateur ter hand genomen.

De koning krijgt de notulen van de ministerraad, Mede daardoor weet hij wat daar wordt besproken. Ook bezoeken ministers de koning regelmatig om bij te praten. De minister-president doet dat zelfs iedere week (als regel op maandag). Of hij bij deze gelegenheden invloed of druk uitoefent op het te voeren beleid is niet bekend.

Er wordt wel gesteld dat de koning het recht heeft om door zijn/haar ministers geïnformeerd te worden en hen mag bemoedigen en mag waarschuwen. De koning leest op Prinsjesdag de troonrede voor, die door de ministers is geschreven. De troonrede is een uiteenzetting van het door de regering te voeren beleid voor het komende jaar.

 1. De traditie van het voorlezen van de troonrede door de koning dateert nog uit de tijd dat de koning zelfstandig regeerde.
 2. Een belangrijke taak van de koning is het ondertekenen van wetten en koninklijke besluiten.
 3. Een probleem ontstaat als hij dit zou weigeren.
 4. Tijdens de regering van koningin Juliana heeft dit gespeeld in verband met de gratieverlening aan ter dood veroordeelde Duitse oorlogsmisdadigers.

Dit heeft echter niet tot een constitutionele crisis geleid. Formeel is de koning voorzitter van de Raad van State, Dat heeft echter alleen een historische en ceremoniële betekenis. Het Kabinet van de koning is het ambtelijke secretariaat van de koning en fungeert als schakel tussen hem en de ministers.

 • Naast formele taken heeft de koning vooral een samenbindende rol.
 • De koning staat boven de partijen en vertegenwoordigt als het ware de gehele natie.
 • Hij treedt bij staatsbezoeken op als ‘eerste vertegenwoordiger’ van ons land.
 • De koning legt regelmatig werkbezoeken af om zich zo van allerlei ontwikkelingen in het land op de hoogte te houden.

Daarnaast is hij soms aanwezig bij jubilea van maatschappelijke organisaties of bij belangrijke tentoonstellingen en sociaal-culturele manifestaties. Bij rampen met een nationaal karakter, zoals de MH-17 en de vuurwerkramp in Enschede, toont de koning(in) belangstelling, om zo uiting te geven aan zijn/haar betrokkenheid.

De koning ontvangt regelmatig staatshoofden en regeringsleiders van andere landen. Omgekeerd legt hij staatsbezoeken aan andere landen af. Hiermee wordt de band tussen de landen versterkt, wat niet alleen van diplomatiek maar ook van economisch belang is. Nieuwe ambassadeurs van andere landen bieden bij hun aantreden hun geloofsbrieven aan de koning aan.

De koning wordt niet gekroond, maar ‘beëdigd en ingehuldigd in de hoofdstad Amsterdam in een openbare Verenigde Vergadering van de Staten-Generaal’. Zo staat het in de Grondwet, Het koningschap gaat over op de wettige nakomelingen van de Koning, waarbij het oudste kind voorrang heeft.

Sinds 1983 wordt er bij de volgorde geen onderscheid meer gemaakt tussen zonen en dochters. Als koning Willem-Alexander nu zou overlijden of terugtreden als Koning, is zijn oudste dochter, prinses Catharina-Amalia, de eerste in lijn om hem op te volgen. De tweede is prinses Alexia en de derde prinses Ariane, dochters uit zijn huwelijk met koningin Máxima,

De vermoedelijke troonopvolger draagt de titel Prins van Oranje. Sedert de grondwetswijziging van 1983 is het mogelijk behalve de titel Prins van Oranje ook de titel Prinses van Oranje te dragen. Abdicatie Een koning(in) kan afstand doen van het koninklijk gezag.

Dat heet abdicatie. Abdicatie gebeurt bij Akte. De ondertekening daarvan geschiedt door de Koning en de troonopvolger, in aanwezigheid van de ministers, van andere leden van het Koninkijk Huis en van hoogwaardigheidsbekleders, zoals de vicepresident van de Raad van State, Bij de abdicatie van Willem I waren ook de leden van de Raad van State aanwezig.

Er is hiervoor overigens geen formele regeling. De Akte wordt voorzien van het koninklijk zegel. Buitenstaatverklaring De buitenstaatverklaring is een verklaring van de Staten-Generaal dat de Koning niet meer in staat is het koninklijk gezag (zijn taken als Koning) uit te oefenen.

– zolang de koning nog minderjarig is – als de vermoedelijke troonopvolger een ongeboren kind is – als de Staten-Generaal hebben vastgesteld dat de koning niet in staat is het koninklijk gezag uit te oefenen – als de koning tijdelijk het koninklijk gezag heeft neergelegd – als na het overlijden van de koning of na diens afstand een opvolger ontbreekt

Koning Willem Alexander, koningin Maxima, prinses Amalia en prinses Beatrix krijgen jaarlijks een onbelaste uitkering. Zo ontvangt koning Willem-Alexander in 2023 ongeveer € 6,4 miljoen, waarvan ongeveer € 5,3 miljoen als tegemoetkoming voor personeels- en materiële kosten. Daarnaast gelden nog enkele andere voordelen, zowel op belastinggebied als bijvoorbeeld het gebruik van paleizen.

Wie maakt de wetten in Nederland?

De regering maakt wetten in samenwerking met de Eerste en Tweede Kamer (wetgevende macht). Een wet begint met een wetsvoorstel en is klaar na publicatie in het Staatsblad. Daartussen ligt een vast aantal stappen, die alle wetsvoorstellen moeten doorlopen.