Lycée Marc Bloch de Sérignan

Astuces, Conseils, Idées

Wanneer Terugbetaling Maximumfactuur?

Wanneer Terugbetaling Maximumfactuur
Maximumfactuur (MAF) voor medische kosten Elk gezin komt in aanmerking voor de inkomens-MAF. Uw gezin omvat alle personen die op 1 januari officieel onder hetzelfde dak wonen. Er is geen onderscheid tussen gehuwden, samenwonenden en alleenstaanden. Uw ziekenfonds houdt uw medische kosten bij.

 1. Als uw medische kosten het maximumbedrag van dat jaar overschrijden, betaalt uw ziekenfonds ze automatisch maandelijks terug.
 2. U hoeft hiervoor zelf niets te doen.
 3. Bij de eerste uitbetaling betreffende de MAF ontvangt u een attest.
 4. Voor meer informatie over het terugbetalen van geneesmiddelen, dokterskosten, de maximumfactuur, enzovoort, wendt u zich best tot uw,

Het bedrag van de inkomens-MAF is afhankelijk van uw netto belastbaar gezinsinkomen van het tweede jaar voor het jaar waarvoor het recht op MAF onderzocht wordt. De netto belastbare inkomens van alle gezinsleden worden samengeteld. Hoe lager dit totale gezinsinkomen, hoe lager het maximum en hoe sneller het recht op terugbetaling.

Hebt u binnen uw gezin personen die recht hebben op een, dan kunt u genieten van een bijkomend recht op de sociale MAF, Daarnaast zijn er ook speciale voorwaarden voor kinderen jonger dan 19 jaar en chronisch zieken, vindt u op de website van het RIZIV.

ZOEKEN OP VLAANDEREN.BE Er zijn geen resultaten gevonden voor uw zoekopdracht

Controleer de schrijfwijze van uw zoekopdrachtProbeer uw zoekopdracht anders te verwoorden

: Maximumfactuur (MAF) voor medische kosten

Hoeveel bedraagt de maximumfactuur?

De sociale MAF – Als u recht hebt op de verhoogde tegemoetkoming, dan hebt u in principe recht op de sociale MAF. Bij dit type MAF ligt het maximumbedrag vast. Het totale maximumbedrag van het gezin dat de verhoogde tegemoetkoming geniet, is 450 EUR ( geïndexeerd bedrag ). Voor bepaalde gezinnen die recht hebben op de sociale MAF, kan de verlaging van het maximumbedrag voor de inkomens-MAF in 2022 voordeliger zijn. Als uw gezinsinkomen niet hoger is dan 11.120 euro netto, is de inkomens-MAF van toepassing en geldt het maximum van 250 euro.

Wat is de maximumfactuur voor medicatie?

Het plafondbedrag voor 2020* –

Netto belastbaar gezinsinkomen Plafond
Tot € 19.277,55 € 477,54
Van € 19.277,56 tot € 29.635,62 € 689,78
Van € 29.635,63 tot € 39.993,73 € 1.061,20
Van € 39.993,74 tot € 49.920,24 € 1.485,68
Vanaf € 49.920,25 € 1.910,16

De bedragen worden elk jaar op 1 januari geïndexeerd. ​

Hoeveel bedraagt het maximum bedrag voor medische zorgen voor mensen met het laagste inkomen?

Omwille van je sociaal statuut – De sociale MAF is een vast maximum voor gezinnen die volgens de ziekteverzekering aanspraak maken op de zogenoemde verhoogde tegemoetkoming, dus vooral gezinnen met een laag inkomen. In 2022 gaat het om € 506,79. De sociale MAF geldt behalve voor de persoon die recht geeft op die verhoogde tegemoetkoming, tevens voor de partner en de personen ten laste.

Wie heeft recht op maximumfactuur?

De maximumfactuur (MAF) is een financiële beschermingsmaatregel die de jaarlijkse medische kosten voor gezinnen tot een plafondbedrag beperkt. Zodra de uitgaven voor geneeskundige zorg in de loop van het kalenderjaar dit plafondbedrag bereiken, krijgt een gezin voor de daaropvolgende verstrekkingen het remgeld volledig terugbetaald.

Hoe werkt de maximumfactuur?

Maximumfactuur (MAF) voor medische kosten Elk gezin komt in aanmerking voor de inkomens-MAF. Uw gezin omvat alle personen die op 1 januari officieel onder hetzelfde dak wonen. Er is geen onderscheid tussen gehuwden, samenwonenden en alleenstaanden. Uw ziekenfonds houdt uw medische kosten bij.

Als uw medische kosten het maximumbedrag van dat jaar overschrijden, betaalt uw ziekenfonds ze automatisch maandelijks terug. U hoeft hiervoor zelf niets te doen. Bij de eerste uitbetaling betreffende de MAF ontvangt u een attest. Voor meer informatie over het terugbetalen van geneesmiddelen, dokterskosten, de maximumfactuur, enzovoort, wendt u zich best tot uw,

Het bedrag van de inkomens-MAF is afhankelijk van uw netto belastbaar gezinsinkomen van het tweede jaar voor het jaar waarvoor het recht op MAF onderzocht wordt. De netto belastbare inkomens van alle gezinsleden worden samengeteld. Hoe lager dit totale gezinsinkomen, hoe lager het maximum en hoe sneller het recht op terugbetaling.

Hebt u binnen uw gezin personen die recht hebben op een, dan kunt u genieten van een bijkomend recht op de sociale MAF, Daarnaast zijn er ook speciale voorwaarden voor kinderen jonger dan 19 jaar en chronisch zieken, vindt u op de website van het RIZIV.

ZOEKEN OP VLAANDEREN.BE Er zijn geen resultaten gevonden voor uw zoekopdracht

Controleer de schrijfwijze van uw zoekopdrachtProbeer uw zoekopdracht anders te verwoorden

: Maximumfactuur (MAF) voor medische kosten

Wat is de dubbele maximumfactuur?

Scholen werken met een dubbele maximumfactuur om de kostprijs van activiteiten te begrenzen. Die activiteiten zijn niet noodzakelijk voor het behalen van de eindtermen en ontwikkelingsdoelen, maar maken het leren aangenamer en boeiender.

Welke kosten betaalt het ziekenfonds terug?

De voornaamste categorieën zijn: de bezoeken en raadplegingen van huisartsen en artsen-specialisten. de verzorging door kinesitherapeuten. de verzorging door verpleegkundigen en diensten voor thuisverpleging.

Welke geneesmiddelen worden niet terugbetaald?

​In België worden ongeveer evenveel verpakkingen van terugbetaalde als van niet – terugbetaald e geneesmiddelen afgeleverd in de openbare apotheken. In 2012 waren het er gemiddeld 21 per inwoner: 10 terugbetaalde en 11 niet terugbetaalde verpakkingen.

 • G eneesmiddelen op voorschrift worden ook terugbetaal d,
 • Dit houdt in dat er een tegemoetkoming van het RIZIV is zodat de patiënt niet de volledige kostprijs hoeft te betalen.
 • Een aantal geneesmiddelen op voorschrift wordt, om medische (of budgettaire) redenen, alleen ‘onder bepaalde voorwaarden’ terugbetaald.
See also:  Welke Auto Kan 22kw Laden?

Meestal is hiervoor een medisch attest vereist, soms (bv. voor griepvaccins) volstaat een voorschrift met daarop de vermelding ‘derdebetalersregeling van toepassing’. Er zijn ook niet-terugbetaalbare geneesmiddelen op voorschrift, zoals slaap- en kalmeermiddelen of geneesmiddelen waarvoor geen terugbetaling is gevraagd of waarvan deze aanvraag (om budgettaire redenen) werd afgewezen.

Hoe werkt de vergoeding van medicijnen?

Maximaal € 250 eigen bijdrage voor medicijnen – Soms moet u een eigen bijdrage betalen voor een medicijn. Dit is omdat vergelijkbare medicijnen in prijs kunnen verschillen. De overheid stelt dan een maximale vergoeding uit de basisverzekering vast. Is de prijs van een medicijn hoger dan deze vergoeding, dan moet u bijbetalen.

Hoe wordt het zorgforfait berekend?

Chronisch zieken die hoge medische kosten hebben en sterk afhankelijk zijn van de hulp van anderen, kunnen een beroep doen op het zorgforfait voor chronisch zieken.

Wat is plafondbedrag cm?

Sociale MAF – Plafondbedrag medische kosten : 506,79 euro per jaar (of 394,17 euro indien minstens één gezinslid chronische ziektekosten of het statuut chronische aandoening heeft). Is van toepassing voor bepaalde sociale categorieën, bijvoorbeeld voor wie recht heeft op de verhoogde tegemoetkoming, behalve indien dit toegekend werd op basis van een integratietegemoetkoming en de partner een inkomen heeft.

Wat is een verhoogde tegemoetkoming cm?

Recht op verhoogde tegemoetkoming na inkomstenonderzoek Om recht te kunnen hebben op verhoogde tegemoetkoming moet je bruto-belastbare gezinsinkomen* van het voorbije kalenderjaar lager zijn dan 23.303,84 euro, verhoogd met 4.314,18 euro per bijkomend gezinslid en mag het actuele inkomen niet gestegen zijn.

Wat zijn de voordelen van een verhoogde tegemoetkoming?

Voordelen van je stad of gemeente Sommige gemeenten geven nog extra voordelen voor mensen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming, bijvoorbeeld korting op je gemeentebelasting, korting op je afvalfactuur, gratis vuilzakken of korting op vrijetijdsactiviteiten, sport- en speelpleinen en buitenschoolse opvang.

Hoe lang duurt het voor de CM terugbetaald?

Wanneer wordt mijn doktersbriefje betaald? | CM Meer en meer gebeuren terugbetalingen volledig papierloos. Heb je toch een papieren doktersbriefje, stop het dan in een CM-brievenbus. CM zorgt voor de administratieve afhandeling: we voeren de nodige controles uit en storten de terugbetaling op je rekening.

Diende je meerdere getuigschriften samen in? Dan is het toch mogelijk dat de betalingen gespreid gebeuren en dat er enkele dagen verstrijken tussen de verschillende betalingen.Om de post veilig te kunnen verwerken en onze medewerkers te beschermen tegen corona is de post soms langer onderweg.CM nam recent een nieuw betalingscircuit in gebruik. Tot wanneer dit systeem volledig op punt staat, kan het gebeuren dat een betaling minder snel op je rekening staat dan je van ons gewoon bent. We doen er uiteraard alles aan om de vertraging tot een minimum te beperken.

Op Mijn CM kun je je terugbetalingen nakijken, zowel op als in de, Wist je trouwens dat getuigschriften niet langer in een envelop hoeven? Je kunt ze los in de CM-brievenbus stoppen, wel telkens voorzien van een gele klever. Documenten die samenhoren, niet je aan elkaar vast. : Wanneer wordt mijn doktersbriefje betaald? | CM

Welke types van MAF zijn er?

Welke types van MAF zijn er? – Er zijn 4 types van MAF, met elk hun eigen berekening van het maximumbedrag aan kosten dat u zelf moet dragen (persoonlijke aandelen) :

de inkomens-MAF de sociale MAF de MAF voor een kind jonger dan 19 jaar de MAF chronisch zieken

Wie moet geen remgeld betalen?

Body Als je ziek bent en je gaat op consultatie bij de dokter, krijg je van je dokter een getuigschrift van verstrekte hulp. Dit getuigschrift moet je aan je ziekenfonds of de hulpkas bezorgen. Je ziekenfonds betaalt je dan een deel terug van het bedrag dat je dokter aanrekende.

 • Het deel dat je wel zelf moet betalen (+/- 25 %) is het remgeld of persoonlijk aandeel.
 • Met de derdebetalersregeling betaal je aan de zorgverlener enkel het remgeld,
 • Mensen met een laag inkomen hebben recht op een verhoogde tegemoetkoming voor gezondheidszorg.
 • Soms krijg je alles terugbetaald en betaal je dus geen remgeld.

Wie een globaal medisch dossier laat bijhouden door de huisarts, betaalt 30% minder remgeld voor consultaties. Tip : Ga naar de huisarts in plaats van naar de specialist. Vaak ben je daar voldoende geholpen en je betaalt minder remgeld. Let op: Dien je getuigschriften meteen in bij je ziekenfonds.

Welke kosten mag een school aanrekenen?

Je als leerling inschrijven in het secundair onderwijs is gratis, De school mag geen inschrijvingsgeld vragen. Een school voor secundair onderwijs mag wel een bijdrage vragen voor:

didactisch materiaal : boeken of kopieën die nodig zijn voor de lessen, bepaalde activiteiten : theaterbezoek, meerdaagse uitstappen, diensten en producten: maaltijden, drankjes, middagtoezicht, opvang, schoolbus,

Die bijdrage mag niet te hoog zijn, Maar toch kunnen in sommige studierichtingen de kosten flink oplopen. De school moet de bijdrageregeling bespreken in de schoolraad, Als leerling ben je in die schoolraad vertegenwoordigd, net als de ouders of voogden.

De school maakt de bijdrageregeling bekend via het schoolreglement, Bij de inschrijving moeten je ouders of voogden of jij (als je meerderjarig bent) het schoolreglement ondertekenen, Je gaat dan akkoord met alles wat in het reglement staat, dus ook met de te verwachten kosten. Zo kom je in de loop van het schooljaar niet voor verrassingen te staan.

Als je vragen hebt over de uitgaven van je school, leg je ze best voor aan de leerlingen- of ouderraad, Die bespreekt ze dan met je schooldirectie. Vind je de schoolkosten te hoog of onterecht ? Vind je geen oplossing binnen de school? Stel dan je vraag of leg een klacht neer bij de Commissie voor Zorgvuldig Bestuur,

See also:  Welke Yoghurt Goed Voor Darmen?

Wat als ik of mijn ouders of voogden de schoolrekening niet kunnen betalen? Dan kan je best een schooltoelage aanvragen. Ook leerlingen uit het deeltijds beroepsonderwijs kunnen die aanvragen. Aanvragen voor het schooljaar kunnen tijdens dat schooljaar van augustus tot juni. Je kan ook op je school terecht.

Daar is er altijd iemand aangeduid als contactpersoon over financiële zaken. Vraag om een individueel betalingsplan, Veel scholen werken met een spaarsysteem om de kosten te spreiden. Soms heeft de school een solidariteitsfonds, Dan springt de school in als iemand niet alles betaald krijgt.

In een aantal gemeenten en steden kan je een kansenpas aanvragen. Met die pas kan je goedkoper deelnemen aan bepaalde schoolactiviteiten. Vraag meer informatie aan je school of bij de sociale dienst van je stad of gemeente. Mag een school geld vragen voor kopieën? Ja, je school mag geld vragen voor kopieerkosten en papier,

Ze moeten zich wel kunnen verantwoorden voor de kosten die ze gemaakt hebben én ze moeten echt zijn. Ze mogen bijvoorbeeld alleen kopieën aanrekenen die nodig zijn in de lessen, en niet de kopieën van de administratie. Mag de school geld vragen voor het gebruik van Smartschool (of andere elektronische leerplatformen)? Nee, dat mag niet.

 1. Als scholen een elektronisch leerplatform gebruiken, moeten ze die dienst gratis aanbieden aan alle leerlingen.
 2. Op een elektronisch leerplatform zoals Smartschool posten leerkrachten en de school informatie die nuttig en belangrijk is voor leerlingen en hun ouders of voogden.
 3. In veel scholen zijn die leerplatformen onmisbaar geworden.

Daarom mogen scholen de kosten voor dat elektronisch leerplatform niet doorrekenen op de schoolfactuur. Mag de school geld vragen voor het gebruik van een laptop/Chromebook? Ja, dat mag. De school mag een bijdrage vragen voor de huur, leasing, koop of huurkoop van een laptop of Chromebook.

 1. Vinden jij of je ouders of voogden dat de prijs niet in verhouding is met wat je echt nodig hebt? Dan neem je best eens contact op met de directeur,
 2. Op je school is er altijd iemand aangeduid als contactpersoon over financiële zaken,
 3. An de school mij verplichten om een laptop/Chromebook via de school aan te kopen? Nee, dat mag niet.

De school mag je wel opleggen om een bepaald type laptop/Chromebook aan te kopen, maar alleen als dit op tijd in de bijdrageregeling van het schoolreglement stond, Het schoolreglement en de bijdrageregeling komen ter sprake in de schoolraad, Vinden jij of je ouders of voogden dat het type laptop/Chromebook niet in verhouding is met wat je echt nodig hebt? Dan neem je best eens contact op met de directeur,

Op je school is er altijd iemand aangeduid als contactpersoon over financiële zaken, Mag mijn school mijn rapport niet geven omdat er schoolrekeningen niet betaald zijn? Nee, dat mag niet. Je hebt het recht je resultaten te kennen, Je school moet andere middelen gebruiken om financiële zaken te regelen.

Op elke school is er bijvoorbeeld een contactpersoon waar je voor financiële zaken terecht kan. Mag de school geld vragen voor mijn VSK-leerlingenkaart? Nee, dat mag niet. Scholen kunnen de kaarten gratis aanvragen bij VSK en mogen dus zelf ook geen kost doorrekenen.

 1. Personaliseert je school de VSK-leerlingenkaarten met gegevens van de leerling? Ook dan mogen ze niks aanrekenen,
 2. Want dat wil zeggen dat ze de kaarten gebruiken voor leerlingenadministratie,
 3. Daarvoor krijgt de school geld van de overheid en dat moet ze dus zelf betalen.
 4. Mag mijn school geld vragen om in de refter mijn eigen boterhammen op te eten? Ja, dat mag.

Een school kan in haar gebouwen (de refter, de sporthal.) maaltijden of toezicht aanbieden als een soort dienst. Daarvoor mogen ze een vergoeding vragen, maar die moet in verhouding staan met de gemaakte kosten. Een refter ter beschikking stellen voor het eten van meegebrachte boterhammen is zo’n dienst.

 1. Als de school daar geld voor wil vragen, moet ze dat wel eerst in de schoolraad overleggen en het moet in het schoolreglement worden opgenomen.
 2. Mag mijn school dure uitstapjes organiseren of ons duur materiaal laten aankopen? Ja, dat mag.
 3. Een school mag kosten aanrekenen voor bepaalde activiteiten en voor didactisch materiaal.

Het moet wel om echte, aantoonbare en verantwoorde kosten gaan. Een school moet aan de ouders of voogden ook een overzicht van de financiële bijdragen geven via het schoolreglement, de zogenaamde « bijdrageregeling ». Het schoolreglement en de bijdrageregeling komen ter sprake in de schoolraad.

Als jij of je ouders of voogden vinden dat de prijs van uitstapjes en reizen niet in verhouding staat tot wat je er echt aan hebt, neem je best eens contact op met de directeur. Op je school is er altijd iemand aangeduid als contactpersoon over financiële zaken. Mag een school ons verplicht naar toneel, film, musea,

laten gaan buiten de lesuren? Ja, dat mag. Een school mag opdrachten geven met een (betaald) bezoek aan de bioscoop, het theater, een museum. Er is geen maximumbedrag voor dat soort activiteiten. Wie problemen heeft om de facturen te betalen, kan best een schooltoelage aanvragen.

See also:  Welke Stand Handdoeken Wassen?

Ook leerlingen uit het deeltijds beroepsonderwijs komen in aanmerking. Kan de school mij verplichten om online taken, cursussen of opdrachten zelf te printen? Ja, dat kan. Je school mag zelf bepalen hoe ze taken, cursussen of opdrachten aanbiedt. Maar ze checkt best vooraf met de leerlingen of dat lukt voor iedereen.

Heb je een probleem met het printen van materiaal dat de school digitaal aanbiedt? Klop dan eens aan bij de leerlingenraad op jouw school. Bespreek het daarna met de directie, leg het eens voor aan de schoolraad of stap eventueel naar het schoolbestuur,

Mag de school geld vragen voor zwemlessen? Ja, dat mag. De school mag geld vragen voor de toegang tot en het vervoer naar het zwembad. Scholen die zelf een zwembad hebben mogen ook zo een gelijkaardige kost aanrekenen. Zij mogen wel geen extra kost aanrekenen voor het onderhoud en de verwarming van het zwembad,

De kost die zij vragen voor zwemlessen moet ongeveer hetzelfde zijn als de gemiddelde prijs voor de toegang tot en het vervoer naar een zwembad in de regio. Mag de school geld vragen voor een individueel leermiddel (bv. een blokfluit)? Ja, dat mag. De school mag geld vragen voor een individueel leermiddel, zoals bv.

Een individueel muziekinstrument (bv. blokfluit) voor de lessen Muzikale Opvoeding. Geld vragen voor een leermiddel dat je niet individueel gebruikt (bv. die ene piano in het muzieklokaal) mag dan weer niet. Mag de school een buitenlandse stage verplichten? Ja, dat mag. Het moet wel in het schoolreglement staan.

Een school heeft ook als taak om alle activiteiten voor iedereen financieel haalbaar en toegankelijk te maken. Dat geldt ook voor stages. De school moet al het mogelijke doen om de financiële drempels weg te werken als ze kiezen voor een stage in het buitenland.

Hoeveel geld krijgt de school per leerling?

Een school van 220 leerlingen (gemiddelde schoolgrootte in Nederland) zonder dergelijke bijzondere bekostiging, ontvangt per schooljaar 2021/2022 circa € 5.900 per leerling excl. NPO middelen (€6.600 incl. NPO middelen).

Is schoolgeld betalen verplicht?

Hoogte vrijwillige ouderbijdrage – De vrijwillige ouderbijdrage is altijd vrijwillig en kan per school verschillen. De ouders in de medezeggenschapsraad moeten instemmen met de hoogte van de bijdrage. Ook moeten zij het eens zijn met de doelen waaraan de school het geld van de ouderbijdragen besteedt. In de schoolgids moet staan waarvoor de ouderbijdrage is bestemd.

Wat is plafondbedrag cm?

Sociale MAF – Plafondbedrag medische kosten : 506,79 euro per jaar (of 394,17 euro indien minstens één gezinslid chronische ziektekosten of het statuut chronische aandoening heeft). Is van toepassing voor bepaalde sociale categorieën, bijvoorbeeld voor wie recht heeft op de verhoogde tegemoetkoming, behalve indien dit toegekend werd op basis van een integratietegemoetkoming en de partner een inkomen heeft.

Hoe wordt het zorgforfait berekend?

Chronisch zieken die hoge medische kosten hebben en sterk afhankelijk zijn van de hulp van anderen, kunnen een beroep doen op het zorgforfait voor chronisch zieken.

Wat is de maximumfactuur in het onderwijs?

Minder scherpe maximumfactuur –

In het kleuteronderwijs bestaat geen minder scherpe maximumfactuur. De school mag er geen bijdrage vragen aan de ouders voor meerdaagse uitstappen.Voor een kind uit de lagere school is een basisbedrag voor de volledige duur van het lager onderwijs vastgelegd. Dat bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd.

Voor het schooljaar 2022-2023 bedraagt de minder scherpe maximumfactuur aan het einde van het lager onderwijs maximaal 480 euro. Voor het schooljaar 2023-2024 is dat 520 euro. Scholen kunnen nog andere diensten en producten aanbieden (zoals buitenschoolse kinderopvang, middagtoezicht, maaltijden, drankjes, schoolbus, sportaanbod of lessen Frans na schooltijd,.).

Dat zijn zaken waar u naar eigen keuze gebruik van maakt. Voor deze zaken wordt geen maximumfactuur opgelegd. Maar ook voor dit type ouderbijdragen is de school aan afspraken gebonden: ze moet een bijdrageregeling uitwerken en een bijdragelijst opmaken. De bijdragelijst vermeldt de verschillende categorieën van kosten die de school aan de ouders kan doorrekenen.

Per categorie vermeldt ze ook het maximaal te verwachten bedrag, voor zover een raming mogelijk is. Bij grote wijzigingen past de school de bijdragelijst aan. Het principe is dat de kostprijs in verhouding moet staan tot wat de school aanbiedt. Zo mag de school drankjes aanbieden tegen een redelijke prijs (met een kleine winstmarge).

of de kosten gespreid kunnen wordenof er andere betaalmogelijkheden zijn

Scholen zijn verplicht om de mogelijkheid van een gespreide betaling met minstens drie betaalmomenten aan te bieden. Sommige scholen beschikken over een solidariteitsfonds dat kan helpen. Om ouders financieel te helpen, zijn er ook schooltoelagen. Ga zeker na of u hiervoor in aanmerking komt.

Controleer de schrijfwijze van uw zoekopdrachtProbeer uw zoekopdracht anders te verwoorden

: Schoolkosten in het basisonderwijs

Wat is de maximumfactuur bij Solidaris?

Wat is de maximumfactuur? Het bedrag dat je voor een behandeling, raadpleging of medicijn zelf betaalt na de wettelijke terugbetaling, is het remgeld ​. Dankzij de maximumfactuur betaal je niet meer dan een bepaald bedrag aan remgeld. Dit maximumbedrag noemen we het remgeldplafond.