Lycée Marc Bloch de Sérignan

Astuces, Conseils, Idées

Wanneer Indexering Loon?

Wanneer Indexering Loon
Het Planbureau voorziet voor 2023 geen bijkomende overschrijding van de spilindex meer. Voor 2024 worden nog een overschrijding voorspeld in maart. De lonen in onze sector zouden daardoor in mei 2024 met 2% stijgen. Elke eerste dinsdag van de maand actualiseert het Planbureau zijn vooruitzichten (behalve in augustus). We houden je op de hoogte.

Wat is de loonindexering voor 2023?

Indexcijfer der consumptieprijzen – Inflatievooruitzichten – De onderstaande inflatievooruitzichten van mei 2023 tot december 2024 die door het Federaal Planbureau werden opgesteld zijn gebaseerd op observaties tot april 2023 van Statbel, Die vooruitzichten houden rekening met de termijnmarktnoteringen van 25 april 2023.

De olieprijs zou gemiddeld 81 dollar per vat bedragen in 2023 en 76 dollar per vat in 2024. De wisselkoers van de euro zou uitkomen op gemiddeld 1,10 dollar per euro in 2023 en 1,11 dollar per euro in 2024. Op basis van die maandvooruitzichten zou de gemiddelde jaarinflatie (nationaal indexcijfer der consumptieprijzen, NICP) in 2023 op 3,9% en in 2024 op 3,3% uitkomen, tegenover 9,59% in 2022 en 2,44% in 2021.

De groeivoet van de zgn. ‘gezondheidsindex’ – die onder meer gebruikt wordt bij de berekening van de indexering van lonen, sociale uitkeringen en huurprijzen – zou in 2023 gemiddeld 4,4% en in 2024 3,6% bedragen, tegenover 9,25% in 2022 en 2,01% in 2021.

Spilindex 125,60 zou bereikt worden door de afgevlakte gezondheidsindex in oktober 2023, Als gevolg daarvan zouden de sociale uitkeringen in november 2023 en de wedden van het overheidspersoneel in december 2023 met 2% aangepast worden aan de gestegen levensduurte. De volgende spilindex (128,11) zou bereikt worden in maart 2024, Als gevolg daarvan zouden de sociale uitkeringen in april 2024 en de wedden van het overheidspersoneel in mei 2024 met 2% aangepast worden aan de gestegen levensduurte.

Elke eerste dinsdag van de maand (met uitzondering van augustus) worden de inflatievooruitzichten geactualiseerd op basis van de laatst beschikbare informatie. Volgende update: 6 juni 2023 om 14u,

Hoe vaak wordt mijn loon geindexeerd?

Sinds 2006 worden alle lonen jaarlijks geïndexeerd op 1 januari. Hieronder een overzicht van de toe te passen indexaties en andere loonsverhogingen sinds 2006.

Hoe lang in dienst voor indexering?

Geen indexatie bij indiensttreding na 1 januari – De datum van indiensttreding bepaalt of je nieuwe werknemer al dan niet meteen opslag krijgt. Tekenden jullie het contract voor de jaarovergang en gaat hij/zij, door zijn opzegperiode, pas na 1 januari 2023 aan de slag dan vindt er geen indexatie plaats.

Hoe werkt jaarlijkse indexering?

Hoe lees je indexcijfers af? – Wanneer Indexering Loon In een index lees je de waarde van getallen af in vergelijking met het basisjaar, Een indexcijfer geeft altijd aan met hoeveel iets is gestegen of gedaald ten opzichte van dit basisjaar, Het basisjaar heeft altijd een index van 100, Als je een indexcijfer van 105 krijgt, wil dat zeggen dat iets met 5% is gestegen ten opzichte van dit basisjaar.

Jaar 2014 2015 2016 2017 2018
Index 100 102 105 99 97

De index in 2015 is 102. Dat wil zeggen dat de prijs van handschoenen in 2015 met 2% is gestegen ten opzichte van 2014. In 2016 is de index 105. Dat wil dan niet zeggen dat de prijs van handschoenen in 2016 met 5% is gestegen ten opzichte van 2015, maar dat de prijs van handschoenen in 2016 5% hoger is dan in het basisjaar 2014.

 1. Als je wilt weten met hoeveel procent de prijs van handschoenen in een jaar is gestegen ten opzichte van een ander jaar dan het basisjaar, moet je hiervoor de gewone formule voor het berekenen van een verandering in procenten gebruiken. Deze formule is:
 2. Verandering in procenten = ((nieuw – oud) / oud) × 100
 3. Als je wilt weten met hoeveel de prijs van handschoenen is gestegen tussen 2016 en 2015 is de index van 2016 de nieuwe prijs en de index van 2015 de oude prijs. De verandering in procenten is dan:
 4. Verandering in procenten = ((105 – 102) / 102) × 100 = 2,5%
 5. Tussen 2015 en 2016 stijgt de prijs van handschoenen dus met 2,5%.

Hoe werkt de loonindexering?

Wat is loonindexering? – Het principe van loonindexering is eenvoudig: wanneer de prijzen van goederen en diensten boven een bepaalde drempel stijgen (de zogenaamde spilindex ), worden de meeste lonen automatisch verhoogd. Dit mechanisme zorgt ervoor dat jouw koopkracht ondanks de sterk stijgende inflatie en bijbehorende duurdere levenskosten op peil gehouden wordt.

Wie krijgt 10% loonsverhoging?

Nieuwsbericht | 18-11-2022 | 13:16 Het minimumloon gaat met 10,15% omhoog per 1 januari 2023. Het kabinet wil met de verhoging werken lonender maken. Het kabinet voert daarom voor het eerst sinds de invoering in 1969 een extra verhoging door van 8,05% bovenop de halfjaarlijkse aanpassing.

 • Het minimumloon stijgt op 1 januari 2023 daardoor bij een volledig dienstverband van € 1.756,20 naar € 1.934,40 bruto per maand.
 • Het wettelijk brutominimumloon voor werknemers van 21 jaar en ouder bij een volledig dienstverband wordt per 1 januari 2023: € 1.934,40 per maand; € 446,40 per week; € 89,28 per dag.

Zie voor minimumjeugdloon en overige bedragen: Bedragen minimumloon 2023 | Minimumloon | Rijksoverheid.nl

Kan je loon zakken door index?

Negatieve loonindexering: wat ermee te doen?

 • Wanneer het loon van de werknemers niet wijzigt, lees verhoogt, en de prijs van het brood, de electriciteit, een auto en andere consumptiegoederen stijgt, dan lijden de werknemers koopkrachtverlies.
 • In tegenstelling tot wat het geval is voor de lonen van de werknemers uit de publieke sector en de sociale uitkeringen, bestaat er in de privé-sector GEEN WET om dergelijk verlies van koopkracht op te vangen via een koppeling van de lonen aan het indexcijfer der consumptieprijzen, kortweg loonindexering genoemd.
 • De meeste bedrijfssectoren lossen dit echter op door COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMSTEN (HIERNA CAO’S GENOEMD) OP HET VLAK VAN HET PARITAIR COMITÉ te sluiten die een mechanisme van loonindexering voorzien,

Zoals bijna steeds het geval is met CAO’s gesloten op het vlak van het paritair comité, worden deze algemeen bindend verklaard door een koninklijk besluit en zijn zij bijgevolg bindend voor de werkgevers en de werknemers van het betrokken paritair comité.

 1. De werkgever kan dus niet met zijn werknemers, via de individuele overeenkomst of ander geschrift, overeenkomen om af te zien van de loonindexering zoals die voorzien is in de CAO.
 2. De loonindexering is bijgevolg een verplicht nummer geworden voor de werkgevers uit deze paritaire comités.
 3. Ongeacht de wijze van loonindexering die in het paritair comité wordt toegepast verloopt de indexering van de lonen op basis van de afgevlakte gezondsheidsindex,

De gezondheidsindex werd ingevoerd met de bedoeling om de indexering van de lonen (en de sociale uitkeringen) te vertragen. De gezondheidsindex is afgeleid van de index der consumptieprijzen die de evolutie van de prijzen van alle goederen en diensten weergeeft.

De FOD Economie berekent maandelijks de index der consumptieprijzen en de gezondheidsindex. De waarde van de gezondheidsindex wordt verkregen door bepaalde producten uit de korf van goederen en diensten te halen waarmee rekening wordt gehouden om de index der consumptieprijzen te bepalen. Het gaat meer bepaald om alcoholische dranken, tabak en brandstof (met uitzondering van LPG).

Bijgevolg evolueert de gezondheidsindex minder snel dan de index der consumptieprijzen. Om de loonindexering te bepalen wordt sinds 1994 niet langer de gezondsheidsindex als basis genomen maar wel de afgevlakte gezondsheidsindex. Dit is de gemiddelde waarde van de gezondheidsindex van de laatste 4 maanden.

 1. indexeringen op basis van de overschrijding van een spilindex;
 2. indexeringen op een vaste datum.

Bij systemen met een spilindex worden de lonen aangepast wanneer de spilindex bereikt of overschreden wordt. In de meeste paritaire comités bedraagt het verschil tussen 2 spilindexen 2%. Dus worden de lonen na overschrijding van de spilindex met 2% geïndexeerd.

 • In andere paritaire comités bestaat echter een kleiner interval tussen de spilindexen.
 • Bijvoorbeeld, in het paritair comité voor de internationale handel, vervoer en logistiek (PC 226) is het 1,4% en in de kleinhandel in voedingswaren (PC 202.00) is het 1% en vindt dus een snellere indexering plaats.

Bij systemen met een indexering op een vaste datum worden de lonen aangepast op een vaste datum met het percentage van stijging van de referentiespilindex :

 • dit kan jaarlijks zijn : bijvoorbeeld, in januari in het ANPCB (PC 218) en in juli in de metaalindustrie (PC 111 en PC 209);
 • dit kan per kwartaal of semester zijn : bijvoorbeeld, in de bouwsector (PC 124), in de papier- en kartonindustrie (PC 222) en de kleding en confectie-industrie (PC 215);
 • dit kan (twee)maandelijks zijn : bijvoorbeeld, in de spaarbanken (PC 308), de beursvennootschappen (PC 309) en de banken (PC 310).

Ingeval van loonindexering bepaalt het paritair comité dat:

 • ofwel zowel de effectieve als minimumlonen worden geïndexeerd: bijvoorbeeld, in het ANPCB (PC 218));
 • ofwel enkel de minimumlonen worden geïndexeerd: bijvoorbeeld, in de spaarbanken (PC 308);
 • ofwel de minimumlonen worden geïndexeerd en de effectieve lonen met het verschil tussen tussen het oude en het nieuwe minimumloon : bijvoorbeeld, in de zelfstandige kleinhandel (PC 201).

De paritaire comités zijn steeds ervan uitgegaan dat het indexcijfer der consumptieprijzen stijgt (= inflatie) waardoor de koopkracht van de werknemers bijgevolg daalt. Een positieve loonindexering is bijgevolg altijd het antwoord daarop geweest. Diezelfde paritaire comités hebben echter nooit stilgestaan bij het feit dat ditzelfde indexcijfer der consumptieprijzen ook kan dalen (= deflatie) waardoor de koopkracht van de werknemers stijgt.

 1. Een negatieve indexering en dus verlaging van de lonen moet bijgevolg het logisch antwoord zijn hierop.
 2. De laatste tijd maakt de inflatie bokkensprongen.
 3. In de loop van 2008 kenden we een uitzonderlijk hoge inflatie (van bijna 4,5% op jaarbasis).
 4. Sinds begin dit jaar, als gevolg van de financiële en economische crisis, is de inflatie ineengestort en zelfs negatief geworden (= deflatie).

Volgens de laatste prognoses van het Planbureau zullen de maanden december en januari nog steeds in het teken staan van een deflatie maar gevolgd worden door maanden met opnieuw inflatie. Wegens deze deflatie worden meer en meer paritair comités geconfonteerd met één of meerdere negatieve loonindexeringen.

Is de indexaanpassing voor iedereen?

Alles hangt af van het paritair comité waar jouw werkgever onder valt. Om te weten of jouw loon geïndexeerd wordt, moet je dus eerst weten tot welk paritair comité je behoort. Binnen een bedrijf vallen arbeiders en bedienden vaak onder een ander paritair comité en kunnen dus andere regels gelden voor de loonindexering.

Elke Belgische onderneming uit de privésector behoort tot een paritair comité, bepaald door de activiteit van het bedrijf. Een bouwonderneming valt bijvoorbeeld onder PC 124. Maar zo eenvoudig is het niet altijd. De indeling in paritair comités dateert van 1968 en is gebaseerd op de economie en de industrieën van toen.

Ze is dus vaak achterhaald. Om zeker te zijn welk paritair comité van toepassing is, raadpleeg je best je loonfiche.

Is indexatie van lonen verplicht?

Is loonindexering verplicht? Wanneer Indexering Loon Het leven van de meeste werknemers is fors duurder geworden. Er is sprake van een ongeziene inflatie, vooral door de hoge energieprijzen. De maand januari nadert: ter compensatie van de inflatie rekenen veel werknemers op een indexering van hun loon. Is een werkgever verplicht om het loon te indexeren? Kan (tijdelijk) worden afgeweken van indexeringsafspraken? Zijn er andere mogelijkheden om werknemers financieel tegemoet te komen? Verplichting tot indexering? Een verplichting tot het jaarlijks indexeren van het loon bestaat uitsluitend indien dat is opgenomen in de arbeidsovereenkomst of de CAO, of indien er sprake is van een bestendig gebruik waardoor de werknemer een zogenaamd « verworven recht » op indexering heeft gekregen.

 • Van een verworven recht kan sprake zijn indien een werkgever, die vrijblijvend is begonnen met loonindexering (dus zonder dat dit schriftelijk vastligt), dit jaar na jaar heeft toegepast.
 • Zeker als een werkgever daarbij nooit een voorbehoud heeft gemaakt, mag de werknemer op een bepaald moment ervan uitgaan dat ook dit jaar zijn loon (op dezelfde manier) wordt geïndexeerd.

Er is dan stilzwijgend een arbeidsvoorwaarde tot indexering ontstaan. Wat zijn de indexeringsafspraken? Uit de tekst van de arbeidsovereenkomst en de CAO zal blijken of en in welke mate het loon moet worden geïndexeerd. Is het strikt geformuleerd (bijv.

 1. Het loon wordt jaarlijks per januari verhoogd met de prijsindexatie conform de CPI alle huishoudens) of laat de afspraak nog ruimte (bijv.
 2. Het salaris wordt jaarlijks per januari geïndexeerd)? Als de afspraak nog ruimte laat, is relevant hoe de werkgever daaraan de afgelopen jaren invulling heeft gegeven.

Werd er bijvoorbeeld de laatste vijf à tien jaar geïndexeerd volgens de CPI? Of werd het ene jaar wel de CPI alle huishoudens gevolgd en het andere jaar niet? Of werd er een voorbehoud gemaakt dat de indexering gelijk moet zijn met wat de werkgever aan haar klanten kan doorberekenen? Om te beoordelen of er een verworven indexeringsrecht is ontstaan, is onder meer relevant wat de werkgever heeft toegekend, hoe lang de indexering is toegepast, wat werkgever en werknemer daarover tegenover elkaar hebben verklaard of juist niet, de kring van werknemers die de indexering heeft ontvangen en de aard van de voor-en nadelen die uit de indexering voor werkgever en werknemer voortvloeien.

Afwijken van (verworven) indexeringsafspraak? De vervolgvraag is of de indexeringafspraak (bijv. toepassing van de CPI alle huishoudens) ook in de huidige uitzonderlijke omstandigheden onverkort geldt. Is dat wel redelijk? Toen de indexeringsafspraken werden gemaakt zullen de meeste werkgevers namelijk zijn uitgegaan van het bestaande beeld van een al jarenlange inflatie tussen 1 en 2,5%.

Daarnaast heeft de inflatie misschien maar een tijdelijk karakter omdat de energieprijzen ook weer fors kunnen dalen? Het uitgangspunt is « afspraak is afspraak ». Dat geldt zeker voor primaire arbeidsvoorwaarden, zoals loon. De rechtspraak bevestigt dat.

 1. Denk aan V&D, die het niet was toegestaan om het loon van haar werknemers te verlagen ondanks haar zeer slechte financiële situatie.
 2. Verder bevestigen de meeste « corona-uitspraken » dat door een werkgever opgelegde loonkortingen niet zijn toegestaan.
 3. De drempel tot aanpassing van primaire arbeidsvoorwaarden ligt dus hoog.

Afspraak is afspraak zal ook het uitgangspunt zijn bij indexeringsafspraken, ook al zullen die nu in veel gevallen leiden tot ongekend hoge indexeringen. Wijzigen van die afspraken zal in bepaalde gevallen echter niet onmogelijk zijn, mits zorgvuldig voorbereid en voorgesteld aan de werknemers én wanneer die wijziging van tijdelijke aard is.

 • Ik denk dan aan een werkgever die het zodanig financieel moeilijk heeft dat het verhogen van het loon met de CPI-index tot ernstige problemen voor de continuïteit van de bedrijfsvoering zal leiden.
 • Die werkgever kan bijvoorbeeld proberen om de indexeringsafspraak eenzijdig te wijzigen indien hij daarbij een zodanig zwaarwichtig belang heeft dat het belang van de werknemer daarvoor naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid moet wijken (artikel 7:613 BW).

Een andere ingang is om de rechter te verzoeken om de indexeringsafspraak te wijzigen vanwege onvoorziene omstandigheden (artikel 6:258 BW). Ga hierover het gesprek aan met uw werknemers. Net als bij loon zal ook de drempel om af te wijken van een (verworven) indexeringsafspraak hoog liggen.

 1. Toch zijn er argumenten te noemen waarom een aanpassing van een indexeringsafspraak eerder (dan bij loon) mogelijk zou moeten kunnen zijn.
 2. Hoewel de werknemer dat anders zal ervaren, geldt in principe dat niet iets van hem « wordt afgenomen », maar dat hij er « iets minder bijkrijgt ».
 3. In de tweede plaats werd in verschillende corona-uitspraken geoordeeld dat de coronacrisis wel gold als een bijzondere of onvoorziene omstandigheid, maar dat die niet voor rekening en risico van de werknemer moest komen.

Bij dat laatste speelde onder meer een rol de loonkostensubsidies die de werkgevers ontvingen. Daarvan is bij de indexering geen sprake. In de derde plaats heeft de corona pandemie (en de als gevolg daarvan opgelegde overheidsmaatregelen) in huurzaken er uiteindelijk toe geleid dat waar partijen eerst volledig gehouden konden worden aan de overeenkomst, later – deels – onder hun verplichtingen uit konden komen door toepassing van het ‘share the pain’ principe.

Een overeenkomstige toepassing van dit principe in het arbeidsrecht zou in de huidige uitzonderlijke omstandigheden in bepaalde gevallen aan de orde moeten kunnen zijn. Alternatieven? Ga met uw werknemers in gesprek over alternatieve oplossingen voor toepassing van de huidige CPI. Er is nu sprake van uitzonderlijke omstandigheden.

De hoge inflatiecijfers zullen naar verwachting tijdelijk van aard zijn. Daarbij past het eerder om tijdelijke correctiemaatregelen te treffen. Denk aan het overeenkomen van een indexeringsplafond, het – in afwachting van de inflatieontwikkelingen in 2023 – toekennen van een tijdelijke indexeringstoeslag die eventueel daarna kan worden afgebouwd, of het toekennen van een eenmalige vergoeding ter compensatie van hogere energiekosten of een andere vergoeding door het optimaal gebruik maken van de werkkostenregeling.

Waarom is mijn loon niet geïndexeerd?

Niet alle lonen worden meteen geïndexeerd – Toch heeft nog niet iedereen dit jaar het bedrag op het loonbriefje al zien stijgen. Dat komt omdat niet in alle sectoren de lonen worden geïndexeerd zodra spilindex wordt overschreden. Voor sommige sectoren gebeurt dat maar één keer per jaar.

 • We nemen het paritair comité 200, waartoe zo’n 400.000 bedienden behoren, als voorbeeld.
 • De lonen van de werknemers die tot dat comité behoren worden op 1 januari aangepast aan de inflatie.
 • Aangezien de lonen slechts één keer per jaar geïndexeerd worden, hebben zij zicht op een indexering die hoger zal liggen dan 2 procent.

Verwacht wordt dat de lonen van bedienden op 1 januari 2023 met zo’n 9 procent zullen stijgen. Begin dit jaar zagen ze hun loon toenemen met 3,58 procent.

Is werkgever verplicht inflatiecorrectie?

Vragen over loonsverhoging geven –

Hoe kan ik loonsverhoging geven? Dat hoef je niet gelijk te doen als een medewerker hierom vraagt. Je kunt afspreken dat je iemand opslag geeft op het eerstvolgende passende moment in zijn loopbaan. Er zijn namelijk veel momenten waarop je het salaris kunt aanpassen. Door de loonsverhoging aan zo’n moment te koppelen, laat je zien dat er een goede reden voor moet zijn. Wanneer geef ik een loonsverhoging? Een verhoging van het loon wordt vaak gegeven op basis van een beoordeling, bij een promotie, bij een vast contract, bij uitbreiding van het takenpakket, na een uitzonderlijke prestatie en na een opleiding. Soms ben je zelfs verplicht meer loon te betalen. Ook bij inflatie kan een loonverhoging passend zijn. Wanneer moet ik verplicht loonsverhoging geven? Je bent verplicht om de periodieke loonsverhogingen uit jouw cao door te voeren. Ook als het wettelijke minimumloon wordt verhoogd en je werknemer onder de nieuwe grens gaat vallen, ben je verplicht een loonsverhoging te geven. Wat is een alternatief voor loonsverhoging? Soms laten de bedrijfsfinanciën een structurele loonsverhoging niet toe. Een goed alternatief is dan een eenmalige extra bonus. Dat kan geld zijn, maar bijvoorbeeld ook extra vakantiedagen, een betere werkplek of aangepaste werktijden, Moet je meer loon geven bij inflatie? Als een werknemer meer loon wil omdat er inflatie is in Nederland, kun je dit overwegen. Je bent niet verplicht een salarisverhoging toe te passen, maar houd wel rekening met het minimumloon in jouw branche, Door inflatie kunnen de looneisen veranderen. Wat doe je met een verzoek tot salarisverhoging? Neem een verzoek tot salarisverhoging altijd serieus. Reageer niet direct inhoudelijk, maar laat weten dat je er later op terugkomt, bijvoorbeeld tijdens een beoordelingsgesprek. Vraag je werknemer ook om een korte motivatie voor de salarisverhoging, Misschien is er een reden om sneller te beslissen.

Kan indexering met terugwerkende kracht?

De huurprijs indexeren – De huurprijs mag 1 keer per jaar geïndexeerd worden, behalve wanneer in het contract staat dat er geen indexering gebeurt. De huurprijs mag elk jaar op de verjaardag van de inwerkingtreding van het huurcontract geïndexeerd worden.

Als de verhuurder de indexering al meedeelt op 1-11-2021, dan kan hij pas indexeren vanaf 1-1-2022, de verjaardag van het huurcontract.Als de verhuurder de indexering pas meedeelt op 1-3-2022, dan kan hij met terugwerkende kracht indexeren vanaf 1-1-2022, de verjaardag van het huurcontract.Als de verhuurder de indexering pas meedeelt aan de huurder op 1-5-2022, dan kan hij maar vanaf 1-2-2022 een indexering toepassen (terugwerkende kracht van max.3 maanden).

Bij een mondelinge huurovereenkomst is een indexatie enkel mogelijk als bewezen is dat de partijen dit zijn overeengekomen, wat in de praktijk erg moeilijk is. Bereken zelf uw geïndexeerde huurprijs. (opent in nieuw venster) Geen of beperkte indexering huurprijzen voor woningen met EPC-label D, E en F

Hoe werkt jaarlijkse indexering?

Hoe lees je indexcijfers af? – Wanneer Indexering Loon In een index lees je de waarde van getallen af in vergelijking met het basisjaar, Een indexcijfer geeft altijd aan met hoeveel iets is gestegen of gedaald ten opzichte van dit basisjaar, Het basisjaar heeft altijd een index van 100, Als je een indexcijfer van 105 krijgt, wil dat zeggen dat iets met 5% is gestegen ten opzichte van dit basisjaar.

Jaar 2014 2015 2016 2017 2018
Index 100 102 105 99 97

De index in 2015 is 102. Dat wil zeggen dat de prijs van handschoenen in 2015 met 2% is gestegen ten opzichte van 2014. In 2016 is de index 105. Dat wil dan niet zeggen dat de prijs van handschoenen in 2016 met 5% is gestegen ten opzichte van 2015, maar dat de prijs van handschoenen in 2016 5% hoger is dan in het basisjaar 2014.

 1. Als je wilt weten met hoeveel procent de prijs van handschoenen in een jaar is gestegen ten opzichte van een ander jaar dan het basisjaar, moet je hiervoor de gewone formule voor het berekenen van een verandering in procenten gebruiken. Deze formule is:
 2. Verandering in procenten = ((nieuw – oud) / oud) × 100
 3. Als je wilt weten met hoeveel de prijs van handschoenen is gestegen tussen 2016 en 2015 is de index van 2016 de nieuwe prijs en de index van 2015 de oude prijs. De verandering in procenten is dan:
 4. Verandering in procenten = ((105 – 102) / 102) × 100 = 2,5%
 5. Tussen 2015 en 2016 stijgt de prijs van handschoenen dus met 2,5%.

Wie krijgt indexaanpassing januari 2023?

Historisch hoge loonindexering voor bedienden uit PC 200 op 1 januari 2023. Het loon van meer dan 500.000 bedienden uit de privésector (PC 200) stijgt op 1 januari 2023 met 11,08%. Het is de hoogste indexatie sinds de invoering van het jaarlijks indexatiemoment in januari in de sector.

Welke lonen worden geindexeerd in januari?

Een miljoen Belgen krijgt vanaf 1 januari 11 procent meer loon De lonen van een miljoen werknemers stijgen op 1 januari met zo’n 11 procent. Dat blijkt uit een berekening van hr-dienstverlener Acerta. Door de automatische loonindexering volgen de lonen de stijging van de levensduurte, de inflatie dus.11 procent is een recordstijging sinds de invoering van de automatische loonindexering.

De lonen van een miljoen bedienden zullen vanaf 1 januari 2023 geïndexeerd worden. Dat is te danken aan de wet op de automatische loonindexering die ervoor zorgt dat de lonen stijgen samen met de levensduurte. Het leven is het afgelopen jaar erg duur geworden, onder andere door de oorlog in Oekraïne die de gasprijzen en prijzen van andere grondstoffen deden stijgen.

Omdat we in 2022 een inflatiepiek gekend hebben van 12,27 procent (in oktober), was te verwachten dat veel lonen ook sterk zouden stijgen. De berekening van Acerta geldt voor het paritair comité 200. Dat paritair comité legt loon- en arbeidsvoorwaarden vast voor een grote groep die werkt in de industrie, verkoop, dienstensector en de landbouw.

Callcenters Uitzendkantoren Informatica Toerisme en reisbureaus Telecommunicatie Consultancy Drukkerijen en uitgeverijen Bouwsector

© Zoonar.com/Matej Kastelic – creative.belgaimage.be Acerta berekende ook voor andere sectoren en paritaire comités hoeveel de lonen daar zullen stijgen vanaf 1 januari. De stijging bedraagt ook daar ongeveer 11 procent. In onderstaande sectoren werken ook zo’n 500.000 mensen.

Voedingsnijverheid: 10,96% Handel in voedingswaren: 11,08% Goederenvervoer voor rekening van derden: 10,96% Bedienden van de internationale handel: 11,19% Horeca: 10,96% Verzekeringen: 11,20% Beheer van gebouwen en vastgoedmakelaars: 11,08%

De torenhoge loonindexering van 11 procent overtreft die van begin 2022, die toen ook al de hoogste in tien jaar tijd was. Door de heel hoge inflatie afgelopen jaar werd de spilindex in 2022 een record aantal keer overschreden. De spilindex is een manier om te berekenen hoeveel de lonen mogen stijgen De spilindex werd het afgelopen jaar 5 keer overschreden, wat al als basis diende voor loonsverhogingen in de hele publieke sector. : Een miljoen Belgen krijgt vanaf 1 januari 11 procent meer loon