Lycée Marc Bloch de Sérignan

Astuces, Conseils, Idées

Waar Mag Je Een Airco Plaatsen?

Waar Mag Je Een Airco Plaatsen
Plaatsing buitenunit – Zoals eerder aangegeven wordt er minder aandacht besteed aan de plaatsing van de buitenunit, maar ook dit is erg belangrijk. De buitenunit kan via een wandbeugel aan de gevel worden bevestigd of op een aanbouw, garagedak, dakkapel of plat dak worden geplaatst.

 • Het grote voordeel van plaatsing op een plat dak, is dat het buitendeel minder zichtbaar is.
 • Waar de buitenunit precies geplaatst kan worden, is afhankelijk van de situatie.
 • Belangrijk is dat de unit volledig vrij staat.
 • Voor de optimale werking is het aan te raden om de buitenunit in de schaduw te plaatsen.

Wanneer de buitenunit in de volle zon staat, zal het langer duren voordat er koude lucht de woning ingaat. Ook is het goed om rekening met de buren te houden, de buitenunit zal namelijk geluid maken. De ene wat meer dan de ander, maar het is goed om de buitenunit op voldoende afstand van de buren te plaatsen.

Kan ik zomaar een airco plaatsen?

Beleidsregels bouwvergunningsvrije airco-units – Inleiding Er is onduidelijkheid over het verlenen van een bouwvergunning voor een airco-unit, koelmotor en dergelijke. Vooral de vraag wanneer is voor een airco-unit wel of geen bouwvergunning noodzakelijk? Waarom deze beleidsregel? Om voor Berkelland vast te leggen welke airco-units zonder bouwvergunning kunnen worden geplaatst.

Deze beleidsregel geeft voor een airco-unit en vergelijkbare installaties een invulling aan het wettelijke kader: « verandering van niet-ingrijpende aard aan een bestaand bouwwerk », Ter verduidelijking van dit kader de onderstaande toelichting: Wettelijk kader De Woningwet maakt een onderscheid tussen vergunningsvrije en vergunningplichtige bouwwerken.

Daarnaast wordt de vergunningplicht onderverdeeld in lichte en reguliere bouwvergunningen. Het Besluit bouwvergun-ningsvrije en licht-bouwvergunningplichtige bouwwerken (hierna: Bblb) noemt verschillende categorieën van bouwwerken die vergunningsvrij of licht-vergunningplichtig zijn.

Het plaatsen van een airco-unit wordt niet apart genoemd in het Bblb. Op grond hiervan kun je concluderen dat voor het plaatsen van een airco-unit altijd een reguliere bouwvergunning vereist is. Dit is niet het geval als de airco-unit kan worden aangemerkt als een verandering van niet-ingrijpende aard aan een bestaand bouwwerk (artikel 3, eerste lid, sub k Bblb).

Daarnaast moet de verandering aan drie kenmerken voldoen. Ten eerste mag de verandering geen betrekking hebben op de draagconstructie, ten tweede mag het bebouwde oppervlak niet worden uitgebreid en ten derde moet het bestaande niet-wederrechtelijke gebruik gehandhaafd worden.

Is dat het geval dan kan de unit zonder bouwvergunning geplaatst worden. Belangrijk is daarbij wel dat het niet gaat over een verandering aan een monument of een beschermd stad- of dorpsgezicht. In dat geval is namelijk een lichte bouwvergunning noodzakelijk (artikel 5, eerste lid Bblb). Betreft het wel een verandering van niet-ingrijpende aard, maar wordt niet voldaan aan de genoemde kenmerken dan is ook een lichte bouwvergunning noodzakelijk.

Er zijn dus vier situaties mogelijk.

1. Een verandering van ingrijpende aard reguliere bouwvergunning
2. Een verandering van niet-ingrijpende aard maar voldoet niet aan de kenmerken lichte bouwvergunning
3. Een verandering van niet-ingrijpende aard welke voldoet aan de kenmerken maar het betreft een monument lichte bouwvergunning
4. Een verandering van niet-ingrijpende aard welke voldoet aan de kenmerken en het betreft geen monument bouwvergunningvrij

Een verandering van niet-ingrijpende aard Allereerst moet het gaan om een ‘verandering’ aan een bestaand bouwwerk. Als de betreffende airco-unit namelijk te groot is kan het niet meer gezien worden als een verandering van een bestaand bouwwerk maar van het nieuw plaatsen van een op zichzelf staand bouwwerk.

Daarnaast moet sprake zijn van ‘niet-ingrijpende aard’. Dit moet bouwkundig en stedenbouwkundig bekeken worden. Er moet dus niet alleen gekeken worden naar de daadwerkelijke verandering van het bouwwerk, maar ook naar de invloed van de verandering op de omgeving. Denk hierbij aan het zichtcriterium. Geluidoverlast Airco-units kunnen de vervelende eigenschap hebben dat ze voor geluidoverlast zorgen.

Deze beleidsregel heeft betrekking op de bouwregelgeving. Binnen deze regelgeving is geluid geen toetsingsgrond. Hierdoor kunnen we in deze beleidsregel geen voorwaarden opnemen met betrekking tot de geluidbelasting. De milieuwetgeving (voor bedrijven) en de Algemene Plaatselijke Verordening (voor particulieren) zijn de kaders waarbinnen de geluidbelasting wordt geregeld.

Als een lawaaimakende airco-unit – met of zonder bouwvergunning – wordt geplaatst, kunnen we meestal alleen repressief optreden. Zowel de milieuwetgeving en de APV kennen namelijk geen vergunningplicht meer voor de meeste activiteiten die samenhangen met het plaatsen van een airco-unit. Dus vooraf kunnen we alleen de gebruikers van de airco-units wijzen op het plaatsen van een stille unit.

Procedure Het vaststellen van deze beleidsregel betekent de uitwerking van een aantal praktische oplossingen om het in deze beleidsregel gewenste doel te bereiken. Vanuit die invalshoek, de algemene strekking van de beleidsregel en de overweging dat belanghebbenden de mogelijkheid hebben om zienswijzen in te dienen tegen de individuele besluiten, en daartegen bezwaar kunnen maken, achten wij het niet noodzakelijk dat de vaststelling ervan wordt voorbereid door het volgen van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure als bedoeld in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

Op grond van artikel 8:2 van de Awb kan er tegen het besluit, inhoudende een beleidsregel, geen beroep worden ingesteld en dus ook geen bezwaar worden gemaakt. Besluit De onderstaande beleidsregels geven aan voor welke airco-units en vergelijkbare installaties er geen bouwvergunning nodig is. Dus dat er sprake is van een verandering van niet-ingrijpende aard.

Met inachtneming van de Algemene wet bestuursrecht, de Woningwet en het Bblb, besluiten wij de volgende beleidsregels vast te stellen:

Wat zijn de regels voor het plaatsen van een airco?

Overige spelregels – Woont u in een appartement, studio, kamer of duplexwoning? In dat geval bekijkt een opzichter van Woonpunt of dit mogelijk is. Dit kan ook betekenen dat in uw situatie enkel een mobiele airco mogelijk is.

Woont u in een gezinswoning? Dan mag u een vaste airco plaatsen tegen de achtergevel. Plaatsen aan zijgevel is niet toegestaan. Volgens het bouwbesluit van 1 april 2021 mag een airco niet meer dan 40 decibel geluid produceren. Check vooraf bij uw gemeente welke geluidsnorm zij hanteren voor het gebruik van airco’s. Check ook bij uw gemeente of u een vergunning nodig heeft voor het plaatsen van een airco. Woont u in een monumentaal pand of behoort uw woning tot een beschermd stad-/dorpszicht? Dan is het plaatsen van een vaste airco niet toegestaan. Het is niet toegestaan om de airco op het dak te plaatsen. Woont u in een gebouw waarin ook koopwoningen zijn? Vraag dan voor het plaatsen van een airco altijd vooraf toestemming aan de Vereniging van Eigenaren (VvE) Woonpunt kan dit voor u regelen door uw verzoek in te brengen in de Algemene Ledenvergadering van de VvE. Als door het aanbrengen van de doorvoer schade ontstaat aan de woning moet deze vakkundig worden gerepareerd. Dit geldt ook voor schade die ontstaat bij het verwijderen van de airco. De eventuele (herstel)kosten komen voor uw rekening.

See also:  Hoe Lang Kip Bewaren In Koelkast?

Hoe ver mag een airco van de buren hangen?

Tips bij plaatsing warmtepomp / airco – Wil je een warmtepomp of airco plaatsen? Dan is het goed om vooraf helder te hebben welke eventuele extra kosten er zijn om te voldoen aan de geluidsnormen. De meest stille buitenunits op de markt produceren tussen de 42 en 49 dB op één meter afstand van de warmtepomp.

Heb je een vergunning nodig voor buitenunit airco?

Nieuws – Is voor het plaatsen van een airco-unit (bijvoorbeeld op het dak of aan de gevel) een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen benodigd? Op grond van artikel 1, lid 3 van de Woningwet moeten installaties die onderdeel uitmaken van een bouwwerk tot dat bouwwerk gerekend worden.

Een vast opgestelde of ingebouwde airco-installatie is dus onderdeel van het gebouw waarin de installatie wordt geplaatst. Het plaatsen van een airco-installatie is daarmee het veranderen van het bouwwerk waarin, waarop en/of waaraan de installatie wordt geplaatst. Het veranderen van een bouwwerk kan onder bepaalde voorwaarden vergunningvrij zijn voor het bouwen op grond van artikel 3, onderdeel 8 van bijlage II van het Besluit omgevingsrecht.

Een van de voorwaarden is dat het volume van het bouwwerk niet toeneemt. Op het moment dat een airco-installatie een buiten-unit heeft, dan neemt het volume van het bouwwerk toe bij plaatsing van de unit. Airco-installaties met buiten-units zijn dus in principe omgevingsvergunningplichtig voor bouwen.

De helpdesk kan zich voorstellen dat in geval van kleine condensors geen sprake is van toename van het volume als bedoeld in het Besluit omgevingsrecht. Het is echter primair aan de gemeente om dit te beoordelen. Ook heeft zich op dit punt nog geen jurisprudentie gevormd. Bij twijfel is het dan ook aan te raden om contact op te nemen met de gemeente en hen de vraag voor te leggen.

Verder dient een buiten-unit van de airco-installatie ook te passen binnen het bestemmingsplan. Als dit niet het geval is, dan moet een vergunning aangevraagd worden om te mogen afwijken van het bestemmingsplan (strijdig planologisch gebruik, artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo).

Tot slot willen wij opmerken dat verplaatsbare aircos die een afvoerslang of losse condensor hebben (die doorgaans door een geopend raam naar buiten wordt gelegd of in het raam geplaatst) niet tot het bouwwerk worden gerekend. Een verplaatsbare airco is geen bouwwerk en daarvoor is dus geen omgevingsvergunning voor bouwen vereist.

Trefwoorden: Airconditioner, Airconditioning Versiedatum: 02-09-2013 Door Rijksoverheid, helpdesk bouwregelgeving. Is uw vraag hiermee niet beantwoord? Richt uw vraag aan de Helpdesk Bouwregelgeving. Houdt u rekening met de voorwaarden die hiervoor gelden.

Wat te doen bij geluidsoverlast airco?

Zoemende airco – Ook het geluid van airco’s en warmtepompen kan flink irriteren. Voor bedrijven geldt dat geïnstalleerde airco’s en warmtepompen in bedrijfspanden aan geluidsnormen moeten voldoen. Voor particulieren geldt dit niet. Heeft u dus last van de zoemende airco van de buren, dan zijn daar geen wettelijke regels voor.

Waar plaats je de buitenunit airco?

Voor de optimale werking is het aan te raden om de buitenunit in de schaduw te plaatsen. Wanneer de buitenunit in de volle zon staat, zal het langer duren voordat er koude lucht de woning ingaat. Ook is het goed om rekening met de buren te houden, de buitenunit zal namelijk geluid maken.

Hoe lang mag een airco aanstaan?

Wordt de levensduur verminderd als de airco langer aan staat? – Het antwoord op deze vraag is eigenlijk erg logisch. Hoe langer je de airco aan laat staan, hoe sneller de levensduur zal verminderen. Gebruik je de airco alleen in de zomer? Dan kan de airco ruim 15 jaar mee. Maar airco’s die dagelijks intensief worden gebruikt hebben ‘maar’ een levensduur van 5 tot 10 jaar.

Hoeveel geluid maakt een buitenunit van een airco?

Een van de twijfels die men vaak heeft over het aanschaffen van een airco is dat deze misschien lawaai maakt. Zeker wanneer je een airco op de slaapkamer plaatst, wil je hier ‘s nachts niet van wakker liggen. Maar ook de buitenunit moet geluidsvriendelijk zijn.

 1. Beide airco’s, zowel binnen als buiten mogen niet te veel geluid maken.
 2. Een airco heeft een binnenunit en een buitenunit.
 3. Niet alleen voor jouw eigen gebruiksplezier wil je dat beide apparaten stil zijn, maar ook voor je buren.
 4. Als deze namelijk dicht op jouw eigen huis wonen, kunnen zij veel hinder ervaren van een rumoerige buitenunit.

Natuurlijk is het binnenshuis ook zaak dat je een stille airco hebt. Zeker wanneer je deze het hele jaar door gebruikt, bijvoorbeeld om niet alleen mee te koelen, maar ook te ventileren, lucht te zuiveren en te verwarmen (hier linken naar artikel over duurzaamheid airco). Het element dat het meeste geluid zal maken, en dus voor jouzelf of de buren de meeste overlast kan veroorzaken, is de buitenunit van een split airco. Hier wordt namelijk de lucht naar buiten geblazen, ook de compressor en de motor bevinden zich hier.

Deze laatste twee elementen kunnen een zoemend of brommend geluid maken. Tegenwoordig worden airco’s gelukkig steeds stiller. Een buitenunit maakt vaak slechts een geluidsniveau van 50dB. Dat is vergelijkbaar met verkeer dat op 30 meter afstand voorbij rijdt. Wel geldt er sinds 2021 een nieuwe wetgeving dat een buitenunit van een airco bij de buren slechts tot 40dB te horen mag zijn.

Is het geluidsniveau van de buitenunit hoger, dan moet je zorgen dat jouw buren dusdanig ver weg zitten dat bij hen slechts nog het maximum van 40dB geldt. Om het geluidsniveau te verminderen, kun je ook zelf een paar dingen doen. De buitenunit geeft namelijk trillingen af en daarom kan er bij de plaatsing op gelet worden dat deze bijvoorbeeld aan een gevel wordt gehangen of wordt geplaatst op geluidsdempers.

 1. Het geluid dat van de binnenunit van een airco afkomstig is, zal voornamelijk komen van de ventilator die draait en de lucht die naar buiten geblazen wordt.
 2. Over het algemeen hoort dit amper geluid te maken, al verschilt het geluidsniveau van een binnenunit natuurlijk per airco.
 3. Wanneer een binnenunit van een airco buitensporig veel geluid maakt, is dit vaker een teken van nalatig onderhoud.

Sommige airco’s worden uitgerust met extra stille nacht opties. De split unit airco’s van LG zijn hier een voorbeeld van. Deze zijn namelijk voorzien van een speciale nachtstand waarbij het geluidsniveau dusdanig wordt gereduceerd, dat noch jijzelf noch de buren hier last van hebben.

Zo kun je de airco ook gewoon ‘s nachts laten draaien terwijl de buitenunit een minimaal geluidsniveau produceert. Een dergelijke modus is een goed voorbeeld van een energiebesparende maar functionele optie. Moderne airco’s worden niet alleen steeds stiller maar ook steeds energiezuiniger. Deze twee voordelen gaan hand in hand samen.

See also:  Binnendeuren Verven Welke Kleur?

Om zeker te weten dat je een zo stil mogelijke airco aanschaft, hoef je alleen maar op het energielabel te kijken. Hier staat namelijk niet alleen het energieverbruik aangegeven, maar ook het geluidsniveau van zowel de binnenunit als de buitenunit. Om een goede vergelijking te maken, is het verstandig om de vermogens van de airco’s te vergelijken en vervolgens airco’s met hetzelfde vermogen te vergelijken in het geluidsniveau. Of het nou gaat om de binnenunit of de buitenunit, zodra je merkt dat een airco meer geluid maakt dan bij het moment van aanschaf, dan zou het zomaar kunnen dat het tijd is voor een onderhoudsbeurt. De filters van airco’s dienen regelmatig schoongemaakt te worden, aangezien hier stofdeeltjes in vast komen te zitten.

 1. Niet alleen dienen deze filters regelmatig schoongemaakt te worden, maar ze moeten ook eens in de zoveel tijd vervangen worden.
 2. Maar er zijn ook onderhoudsbeurten die minder vaak gedaan hoeven te worden maar die niet minder belangrijk zijn.
 3. Denk bijvoorbeeld aan het verwisselen van het koudemiddel.
 4. Dit mag alleen door professionals worden gedaan, aangezien het om een gevaarlijke stof gaat.

Tijdens een dergelijke onderhoudsbeurt zullen ook andere elementen van de airco nagekeken worden en, waar nodig, problemen verholpen worden. Merk je dus dat je airco meer geluid maakt dan gewoonlijk? Of heb je misschien klachten van de buren gekregen? Dan is het raadzaam om een professional te laten langskomen voor een controle en een eventuele onderhoudsbeurt.

Hoeveel dB is overlast airco?

Hoeveel geluid mag een airco maken? – Vanaf 1 april 2021 zijn er nieuwe wetten aangenomen voor buiten installaties voor warmte- of koude opwekking. Hier vallen de split units dus ook onder. Hierin wordt vermeld dat de installaties niet meer dan 40dB(A) aan geluid mogen veroorzaken bij de buren.

Wat is de stilste airco buitenunit?

Geluidsemissie en energielabels voor airconditioning & warmtepompen – Waar Mag Je Een Airco Plaatsen Met de invoering van het nieuwe Bouwbesluit per 1 januari 2021 gaan voor buiten-units van airconditioners & lucht/water warmtepompen nieuwe, strengere geluidsnormen gelden. Gelukkig is dat geen enkele reden om dan maar af te zien van de installatie van een warmtepomp.

Wij bieden je namelijk een brede keuze uit warmtepompen die nú al zo stil hun werk doen dat je ze ook onder de nieuwe regels uitstekend kunt toepassen. Met slechts 19 dB(A) (gemeten op 1 meter afstand) zijn de Mitsubishi Electric binnen-units de stilste op de markt. De units werken dus zo goed als geruisloos en kunnen in iedere ruimte geplaatst worden.

Een stille binnen-unit staat immers garant voor onverstoord comfort, of het nu gaat om slapen of TV kijken. Een gemiddeld geluidsniveau van 23 dB(A) wordt nagestreefd voor alle binnen-units. Waar Mag Je Een Airco Plaatsen Waar Mag Je Een Airco Plaatsen Met slechts 36 dB(A) (gemeten op 2 meter afstand) zijn de NIBE buiten-units de stilste op de markt. Een warmtepomp haalt energie uit de omgeving voor bijvoorbeeld cv-verwarming en het produceren van warm water. Warmtepompen van NIBE maken hierbij gebruik van verschillende bronnen: de bodem, de buitenlucht, ventilatielucht of een combinatie hiervan.

 1. En dat biedt veel mogelijkheden om een warmtepompinstallatie samen te stellen die veel comfort levert, maar (bijna) geen geluid maakt.
 2. Want zeg nou zelf: écht klimaatcomfort wil je natuurlijk niet horen, maar gewoon voelen! De software van alle Nibe, Mistusbishi Electric en Daikin lucht/water warmtepomp en zijn voorzien van de optie ‘Stille modus’.

Dit houdt in dat je deze warmtepompen zo kunt programmeren dat ze ‘s nachts op een lager toerental – en dus stiller – werken. Hiermee komen ze nú al tegemoet aan de nieuwe wet- en regelgeving, waarin het maximaal toegestane geluidsniveau in de nacht 5dB(A) lager is dan overdag.

Hoe hoog mag een airco ophangen?

Hoe hoog mag een airco ophangen? – Wat is de beste plek voor een airco? – Bij een split systeem (bestaat uit een binnen- en een buitenunit) zijn vooral de lengte van de leidingen en de indeling van de ruimte bepalend voor de locatie van de binnenunit.

 • De binnenunit moet op minstens 2 meter hoogte worden opgehangen.
 • Lucht moet ongehinderd de ruimte in stromen.
 • De wand moet sterk genoeg zijn om het gewicht van de airco te dragen.
 • De afstand tussen de binnenunit en de buitenunit mag niet te groot zijn (afhankelijk van het type systeem).
 • Ook moet de airco goed bereikbaar zijn voor onderhoud en reparatie.

Heb je een aparte groep nodig voor airco?

Is er een extra groep nodig in de meterkast? – Je huis klaarmaken voor een split airco unit Voor de meeste single-split airco units is een extra groep niet nodig. Als je kiest voor een multi-split airco unit wordt een aparte groep in de meterkast aangeraden.

Hoeveel mag een airco koelen?

Capaciteit airco berekenen – Verwarmen & Koelen – Warmtepomp Gigant Capaciteit airco berekenen Berekenen van de benodigde capaciteit Wanneer u kiest voor een airco is het van belang dat de capaciteit aansluit bij uw ruimte. Wanneer u een te geringe capaciteit heeft zal de airco niet optimaal het klimaat aanpassen, overcapaciteit daarentegen kan onprettig aanvoelen.

Uiteraard kunnen wij u adviseren over welk koelvermogen bij uw ruimte past, echter kunt u ook het benodigde koelvermogen redelijk eenvoudig zelf berekenen. Capaciteit airco berekenen Hieronder rekent u in drie stappen uit wat uw beoogde koelvermogen zou moeten zijn. Stap 1: De inhoud van de ruimte Bereken de inhoud van de ruimte in kubieke meters (lengte x breedte x hoogte).

Bijvoorbeeld: De woonkamer is 6 meter lang, 4 meter breed en 2,5 meter hoog. De berekening wordt dan 6 x 4 x 2,5 = 60 m3. Stap 2: De Vermenigvuldigingsfactor Al naar gelang de kenmerken van de ruimte gebruikt u een vermenigvuldigingsfactor van 30, 40 of 50.

Vermenigvuldigingsfactor 30 : Deze factor staat voor goed geïsoleerde ruimtes met weinig ramen. De ruimte blijft in de zomer koel en er zijn weinig warmtebronnen aanwezig. Vermenigvuldigingsfactor 40 : Deze factor staat voor een redelijk geïsoleerde ruimte. De ruimte heeft veel ramen en er zijn warmtebronnen aanwezig.

Denk hierbij aan appratuur zoals computers en printers. Vermenigvuldigingsfactor 50 : Deze factor staat voor ruimtes als zolderverdiepingen, ruimtes met een plat of schuin dak. Veel ramen en veel apparatuur. Bij twijfel kiest u voor de hoogste factor. Stap 3: Vermenigvuldig de inhoud met de factor Neem nu het getal uit stap 1 en vermenigvuldig dit met de gekozen factor uit stap 2.

 • Bijvoorbeeld: De ruimte is 60 m3 en de ruimte staat gelijk aan factor 40.60m3 x factor 40 = 2400 W oftewel 2,4 kW.
 • Om de ruimte goed te kunnen koelen heeft u een airco nodig met een vermogen van 2,4 kW.
 • De vuistregel is dat u 30 tot 50 Watt koelvermogen per kubieke meter ruimte nodig heeft.
 • Oelvermogen in BTU Naast het koelvermogen uitgedrukt in kilowatt is ook de term BTU gebruikelijk.

BTU staat voor ‘ Britisch Thermal Units’.1 kiloWatt is gelijk aan 3412 BTU.1 BTU komt overeen met de hoeveelheid energie die nodig is om 1 Engels pound (0,454 kg) water 1 graad Fahrenheit (0,56°C) in temperatuur te laten stijgen. : Capaciteit airco berekenen – Verwarmen & Koelen – Warmtepomp Gigant

See also:  Welke Shampoo Na Keratine Behandeling?

Hoe duur is airco installeren?

Airco kopen en laten installeren: wat zijn de kosten? De gemiddelde kosten voor het kopen en installeren zijn bij een Split Airco €1.600 tot €3.250. Deze kosten zijn inclusief montage. Voor een Multi-split airco betaal je €3.000 tot €5.550 voor de installatie en aanschaf.

Hoeveel geluid is 40 decibel?

5 geluidsniveaus in decibel Wat is een decibel? Een decibel, afgekort als dB(A), is een maateenheid om aan te geven hoe hard een geluid is. Mensen kunnen geluiden horen tussen de 0 decibel en de 140 decibel.0 decibel wil niet zeggen dat er dan geen geluid is, alleen kunnen wij mensen het niet horen.0 decibel is de zogenaamde gehoordrempel voor het menselijke oor.

 • Als het geluid toeneemt of harder wordt, nemen ook de decibellen toe.
 • Meer dan 140 decibel kunnen we wel horen, maar dat is gewoonweg te pijnlijk voor onze oren.
 • Als je aan zo´n sterk geluid blootgesteld wordt, dan heb je een zeer grote kans op een permanente gehoorschade.
 • In de onderstaande video worden wat voorbeelden gegeven van verschillende geluidssterktes.

Voorbeelden Hoe hard zijn geluiden nu echt in decibellen? Het is lastig voor te stellen hoe hard een bepaald geluid nu is, maar deze tabel biedt wel een enige indicatie in de verschillende geluidsniveaus die er bestaan. Zo is het geluid van een deurbel 80 decibel en produceert een overvliegende straaljager 130 decibel.

Aantal decibel Geluid Voorbeeld geluid
10 Bijna niet te horen Blaadje dat valt
20 Hoorbaar Ruisen van boomblaadjes
30 Erg stil Fluisteren
40 Erg stil Huiskamer, stil klaslokaal
50 Beperkt geluid Koelkast die aanslaat, auto die langsrijdt
55 Beperkt geluid Pruttelend koffieapparaat
60 Hoorbaar Stemgeluid, apparatengeluid,
70 Irritant Harde tv, stofzuiger, meerdere personen die telefoneren
75 Constant geluid Vol restaurant rond lunchtijd
80 Hinderlijk Wekker, vrachtverkeer, deurbel
85 Luid Zagen, mixer
90 Zeer hinderlijk Dichtbij vrachtwagen, schreeuwen, juichen, gillen
95 Lawaai Drilboor, viool
100 Zeer luid Machine in fabriek, compressor, straaljager op 300 m hoogte
105 Nog luider Helikopter van dichtbij, grote trom
110 Extreem luid Rockconcert, kettingzaag
120 Extreem luid Menselijke stem op allerhardst, politiesirene
130 Extreem luid Onweer
140 Pijngrens Sirene eerste maandag van de maand van dichtbij
150 Permanente gehoorschade Vuurwerk
160 Permanente gehoorschade Schieten met een pistool of geweer
170 Permanente gehoorschade Lawinepijl
180 Permanente gehoorschade Raketlanceerplatform
194 Permanente gehoorschade Saturnusraket

5 geluidsniveaus in decibel

Kun je de airco s nachts aan laten?

Hoe lang moet een airco aanstaan om een ruimte te kunnen koelen? – Uiteraard is dat afhankelijk van de ruimte die u wilt koelen. Des te groter de ruimte, des te meer tijd de airconditioning nodig heeft om de temperatuur te kunnen laten dalen. Daarnaast is het van belang om de airco tijdig aan te zetten.

Niet alleen de lucht in de ruimte moet worden gekoeld, maar ook de muren en andere objecten zoals meubels geven vaak restwarmte af. Die oppervlakken dienen ook wat frisser te worden. Dit neemt tijd in beslag. In sommige gevallen is het raadzaam om de airconditioning ook ‘s nachts te laten werken. De temperatuur wordt op deze manier beter vastgehouden.

Hoe lang de airco aan moet staan om te temperatuur naar beneden te kunnen brengen varieert. Dat is mede afhankelijk van de warmte die al in de ruimte aanwezig is. Deze werkwijze is ook omgekeerd van toepassing als u de ruimte wilt verwarmen met airconditioning, Meer info of gratis offerte voor airco? → Contacteer ons vrijblijvend

Kan een airco buitenunit tegen sneeuw?

Airco’s in de sneeuw Gepubliceerd op 17-02-2021 Afgelopen week werden we in Nederland verrast met een flink pak sneeuw. In principe is sneeuw geen probleem voor uw airco-buitenunit. Het is wel van belang om te zorgen dat de ventilator vrije ruimte heeft. Zeker met stuifsneeuw kunnen ophopingen op diverse plekken plaatsvinden.

Hoeveel kost een echte airco installatie en het te laten installeren?

Airco kopen en laten installeren: wat zijn de kosten? De gemiddelde kosten voor het kopen en installeren zijn bij een Split Airco €1.600 tot €3.250. Deze kosten zijn inclusief montage. Voor een Multi-split airco betaal je €3.000 tot €5.550 voor de installatie en aanschaf.

Kan ik mijn huis verwarmen met airco?

Een airco is een warmtepomp die op het principe lucht-lucht werkt en kan vaak zowel koelen als verwarmen. Het is dus mogelijk om je huis te verwarmen met airco. Er is wel één groot verschil ten opzichte van traditionele (centrale) manieren om je huis te verwarmen.

Heb ik recht op airco?

Voorwaarden aan toestemming voor plaatsing airco in huurwoning – Een verhuurder mag voorwaarden verbinden aan het verlenen van zijn toestemming. Mocht u als verhuurder overwegen toestemming te geven voor het plaatsen van een airco, dan is het verstandig om aan die toestemming ook daadwerkelijk voorwaarden te verbinden.

Het is verstandig om schriftelijk vast te leggen dat de huurder zelf voor het onderhoud van de airco zorgt, dat deze aan het einde van de huurperiode door de huurder zelf uit de woning wordt verwijderd en eventuele schade aan de woning door huurder wordt hersteld. Mocht een nieuwe huurder de airco willen overnemen van de voormalige huurder, dan is het van belang dat in de nieuwe huurovereenkomst wordt opgenomen dat de airco niet tot het gehuurde behoort.

Dit zorgt ervoor dat verhuurder ook in de toekomst niet verantwoordelijk is voor het onderhoud aan of vervanging van de airco. Aangezien deugdelijke alternatieven voor verkoeling bestaan, waarbij het niet nodig is de woning aan te tasten, zal de huurder plaatsing van een airco niet eenvoudig in een gerechtelijke procedure kunnen afdwingen.

Wat is beter airco met of zonder buitenunit?

Nadelen van een vaste airco zonder buitenunit – In vergelijking met een split systeem heeft een monoblock airco wel enkele belangrijke nadelen.

Minder vrijheid: je moet de binnenunit aan een buitenmuur installeren om de luchttoevoer te regelen. Een split airco kan in principe aan elke muur hangen en je kunt meerdere binnenunits koppelen aan één buitenunit. Meer geluidsoverlast: omdat alle onderdelen in de binnenunit zitten, produceert een monoblock airco meer geluid. Lager koelvermogen: monoblock airco’s zijn doorgaans niet geschikt voor grote ruimtes. Hoger verbruik: hoewel vaste airco’s zonder buitenunit zuiniger werken dan mobiele airco’s, ligt het effectieve stroomverbruik hoger dan bij een split systeem. Het rendement en de efficiëntie liggen namelijk lager. Als je weet dat een monoblock airco tussen 1.200 en 3.000 euro kost, kom je dus op termijn vaak duurder uit. Geen condensafvoer: het toestel vangt het condenswater, dat ontstaat tijdens het koelproces, op in een reservoir dat je tijdig moet legen.